Андрей Турчак: «Михаил Мишустиныр Премьер-министрэу гъэнэфэгъэнэу Президентым игъо зэрилъэгъугъэм «Единэ Россием» дыригъэштагъ»

«Урысыем и Президент игъоу ылъэгъугъэм партиеми, тифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэми къыдырагъэштагъ, министрэхэм я Кабинети яшъыпкъэу Iоф дашIэнэу ахэр фэхьазырых», —хигъэунэфыкIыгъ Генеральнэ советым исекретарь.

Михаил Мишустиныр Урысыем и Правительствэ и Тхьамэтэ IэнатIэ Iугъэхьэгъэнэу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным предложениеу къыхьыгъэм «Единэ Россием» къыдыригъэштагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ партием и Генеральнэ совет исекретарэу, ФедерациемкIэ Советым ивице-спикерэу Андрей Турчак, къытыгъ ЕR.RU зыфиIорэм.

«Мишустин Михаил Владимир ыкъор — пэщэныгъэ зехьэгъэнымкIэ опытышхо зиIэр Правительствэм и Тхьамэтэ IэнатIэ Iугъэхьэгъэнэу Президентым игъо ылъэгъугъ. Партиеу «Единэ Россиеми», тифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэми Президентым ипредложение къыдырагъэштагъ, министрэхэм я Кабинет яшъыпкъэу Iоф дашIэнми фэхьазырых», — къыIуагъ Андрей Турчак.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Президентым Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпса­лъэм яIофшIэн зыфэгъэзэгъэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр къыщи­гъэнэфагъэх. «Мы Джэпсалъэм «Единэ Россиер» зэреплъырэр Урысыем щыпсэурэ лъэпкъ пстэуми афэгъэзэгъэ Джэпса­лъэкIэ ары. Хэгъэгум щыпсэурэ цIыф пстэуми афэгъэхьыгъэхэ Iофыгъохэр арых Президентыр къызытегущыIагъэр. «Единэ Россием» ипшъэрылъхэм зэу ащыщ Джэпсалъэм хэт предложение пэпчъ цIыфхэм шIуагъэ къафихьэу шIыгъэныр. Хэгъэгум къыщегъэжьагъэу муниципалитетхэм анэсыжьэу хэбзэ къулыкъухэу Президентым тыгъуасэ зигугъу къышIыгъэхэм тэ тилIыкIохэр жъугъэу ащэлажьэх. НепэкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт Президентым Джэпсалъэу къы­шIыгъэмкIэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм яшIошIхэр къыдэлъытэгъэнхэм», — хигъэунэфыкIыгъ партием и Генеральнэ совет исекретарь.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, президент инициативэхэм афэгъэ­хьыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэр аш­тэхэ зыхъукIэ, мыщ фэдэ шIошI­хэри къыдалъытэнхэ фае. Партием Президентми, ащ и Администрации, партием ифрак­циеу Къэралыгъо Думэм щыIэми, Правительствэм ипэщакIи, министрэхэм я КабинетыкIэу зэхащэщтыми ишъыпкъэу Iоф адишIэн фае.

«Правительствэм зэрэдэлэжьэщт шIыкIэм бэкIэ елъытыгъэщт Джэпсалъэм итхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэр. Тихэгъэгу хэхъоныгъэ езыгъэшIыщтхэ унашъохэр аштэхэ зыхъукIэ, «Единэ Россием» политическэ екIолIакIэу ахэм афыриIэщтым мэхьанэшхо ратыщт», — къыIуагъ Андрей Турчак.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Президентэу Владимир Путиным Михаил Мишустиным IофшIэгъу зэIукIэгъу зэрэдыриIагъэр ыкIи Правительствэм и Тхьамэтэ IэнатIэ Iухьэмэ зэрэшIоигъор. Ар къызезэгъым, Премьер-министрэ IэнатIэм Михаил Мишустиныр IугъэхьэгъэнымкIэ ащ икандидатурэ Къэралыгъо Думэм щыхэплъэнхэу къахилъхьагъ.