Псэмрэ ыIэхэмрэ зэдиштагъэх

Сурэтыр щыIэныгъэм иIотакIу. Адыгэ Рес­пуб­ликэм изаслуженнэ сурэтышIэу Вита­лий Баркиным иIоф­шIа­гъэ­хэм афэ­гъэ­хьыгъэ къэгъэлъэгъоныр лIэ­ужхэр зэзыпхырэ гу­къэкIыжьхэм ащыщ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым Iофтхьабзэу щыкIуагъэр музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт зэрищагъ. Ащ къызэриIуагъэу, Виталий Баркиным исурэтхэм уяплъызэ, хъугъэ-шIагъэхэр зэогъапшэх, зэфэхьысыжьхэм уагъэгушхо. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэха­хьэм щыхигъэунэфыкIыгъ В. Бар­киным мэхьэнэ ин зиIэ искусствэу къытфигъэнагъэр щыIэ­ныгъэм зэрэщылъыкIуатэрэр.

Республикэм и Парламент икомитет итхьаматэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Евгений Саловыр зэлъашIэрэ сурэтышIэу В. Баркиным бэрэ IукIэщтыгъ, иIофшIагъэ ехьылIагъэу ытхыгъэ­хэм гукIэ зафигъэзэжьэу уахътэ къекIу.

— Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим къыхэхыгъэ сурэтхэр Виталий Баркиным дахэу ышIыщтыгъэх, — къыIуагъ Евгений Саловым. — ЩыIэныгъэм шъыпкъэр къыхигъэщын, хъугъэ-шIагъэр ымыукъоу искусствэм иамалхэмкIэ цIыфхэм алъигъэIэсыныр шэнышIу фэхъугъагъ. Ылъэгъугъэм лъытэныгъэ фишIыныр, зэригъэлъапIэрэр сурэтым къыщыхигъэщыныр ипшъэрылъхэу ылъытэщтыгъ. Ыпсэрэ ыIэхэмрэ зэди­штэхэу сурэтым фигъэIорышIэщтыгъэх. ЩыIэныгъэм щилъэгъу­рэр гукIэ зэригъэфэн, куоу зэригъэшIэн зэрилъэкIыщтыгъэр исурэтхэм къахэщы.

— Виталий Баркиным ыгу къытемыожьырэми, непи къыддэгущыIэу тэлъытэ, — игупшы­сэхэр зэхахьэм къыщиIотагъ республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам. — Спортым, ом изытет, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ сурэтхэр дахэх. Уахътэм иобраз сурэт­хэм къащигъэлъэгъуагъ.

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Бырсыр Абдулахь изэгъэпшэнхэр тарихъым къыпкъырэкIых. ЩыIэныгъэр зытет шъыпкъэр В. Баркиным сурэтхэмкIэ къызэригъэлъэгъуагъэм щысэ зэрэтырахырэр А. Бырсырым зэхахьэм щыхигъэунэфыкIыгъ.

Тарихъыр, спортыр…

Виталий Баркиным исурэтхэр музеим икъатитIумэ къащагъэ­лъагъох. Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Ис­хьакъ, Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, республикэм и ЛIышъхьэу щы­тыгъэу, ишIушIагъэкIэ Урысыем IэкIыб хэгъэгухэм ащызэ­лъашIэрэ Шъэумэн Хьазрэт, нэмыкI цIыф цIэрыIохэм ясурэтхэр лъэгъуп­хъэх. Советскэ Союзым и ЛIы­хъужъэу Андырхъое Хъусен илIы­гъэкIэ непи тищы­сэшIу.

Адыгеим итхакIохэм ясурэтхэр В. Баркиным зэришIыгъэхэм уяплъызэ, тхакIо пэпчъ игупшысакIэ, ишэн-зекIуакIэхэр сурэтхэм къащыриIотыкIынымкIэ хэ­кIыпIэшIухэр къызэригъотыгъэхэм унаIэ теодзэ. КIэрэщэ Тембот ныбжь гурыт иIэу IофшIэным зэрэпылъыр зы сурэтым хэо­лъагъо. ТхакIор ынэхэмкIэ къегъэгущыIэ, тарихъым ухещэ.

Хьаткъо Ахьмэд, Жэнэ Къырымызэ, Кощбэе Пщымаф, Къуе­къо Налбый, Гарий Немченкэм, фэшъхьафхэм ясурэтхэр зэхэубытагъэхэу нэплъэгъум къеуцох. Къ. Жанэр нэгушIоу къыгъэлъагъорэп, щыIэныгъэм гупшысэу фыриIэр къыхегъэщы.

Искусствэм ицIыфхэр дунаим щызэлъашIэх. Тхьабысымэ Умарэ, Зыхьэ Заурбый, Къулэ Амэр­бый, нэмыкIхэри щыIэныгъэм иIотакIох. ЯорэдхэмкIэ, театрэхэм къащагъэлъэгъорэ спектаклэхэмкIэ, къашъоу артистхэм къашIыхэрэмкIэ искусствэм ибаиныгъэ къаушыхьаты.

Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр, къу­шъхьэ жэкIэфхэр, псыхъохэр, шыухэр, фэшъхьафхэри В. Баркиным исурэтхэм ахэолъагъох. Графикэр, шъо зэ-­фэшъхьафхэр ыгъэ­федэхэзэ сурэтым псэ къыпегъа­кIэ, благъэу укIэ­рыхьэу удэгущыIэ пшIои­гъоу чIыпIэ урегъэуцо.

Тиреспубликэ спортсменхэм яшIуа­­гъэкIэ хэгъэгум, ду­наим нахьы­шIоу ащашIэ хъугъэ. Олимпиадэ джэгуным дзю­дом­кIэ дышъэр къа­щы­зы­хьыгъэ Вла­димир Невзоровыр, спорт щэрыонымкIэ апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Сергей Алифиренкэр, дунаим самбэмкIэ дышъэр къыщызы­хьыгъэхэ Хьэпэе Арамбый, Хьасанэкъо Мурат, Алхъо Сыхьатбый, Мэрэтыкъо Сахьидэ спортышхом щашIэх, щыIэныгъэм лъагъоу щыпхыращыгъэр лIэужхэм щысэ афэхъу.

Дунаим щашIэ

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Налщык, Екатеринбург, Краснодар, Сыхъум, нэмыкI къа­лэхэм В. Баркиным исурэтхэр къащагъэлъэгъуагъэх. США-м, Болгарием, Венгрием сурэтышIыр иIофшIагъэхэмкIэ алъыIэсыгъ.

Музеим къыщызэIуахыгъэ къэ­гъэлъэгъоным искусствэм ицIыф­хэр, тхакIохэр, еджакIохэр щытлъэгъугъэх. ЗэлъашIэрэ тхакIоу Цуекъо Юныс исурэт ыпашъхьэ щытэу гущыIэгъу фэхъугъэх.

В. Баркиныр ащ инэIосагъ. Щы­Iэныгъэм еплъыкIэу фыряIэр къызэфаIуатэзэ, Ю. Цуекъор тхэ­щтыгъэ, В. Баркиным сурэтхэр ышIыщтыгъэх, щыIэныгъэр на­хьышIоу алъэгъунымкIэ шIыкIэшIухэр къызэдагъотыщтыгъэх.

Адыгэ Республикэм ибзылъ­фы­гъэхэм я Союз ипащэу Светлана Дорошенкэм тхакIомрэ сурэ­тышIымрэ язэпхыныгъэ ыгъэ­шIэгъуагъ, упчIэхэр Ю. Цуекъом ри­тыгъэх. Елена Абакумовам къызэрэхигъэщыгъэу, псэ зыпыт зэIукIэгъум ныбжьыкIэхэр егъа­сэх, щыIэныгъэм фепIух.

В. Баркиным ишъхьэгъусэу Людмилэ зэхахьэм къыщыгущы­Iагъ, зэхэщакIохэм лъэшэу зэрафэразэр къытиIуагъ.

Адыгэ Республикэм икъэра­лыгъо гъэпсыкIэ зыгъэпытагъэхэм В. Баркиным иIофшIагъэ афигъэхьызэ, мамыр псэукIэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэрагъэ­дахэрэр, цIыфхэм яшIушIагъэ къыхигъэщыгъэх.
ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр Iофтхьабзэм къы­щытетхыгъэх.