ЫгукIэ къыхихыгъэ сэнэхьат

Сабыим тхылъыр шIу ылъэгъоу, еджэным фэщагъэу къэтэджыным, шIэныгъэ зэригъэгъотынымкIэ апэрэ лъэбэкъухэр ышIынхэм фэзыщэрэр кIэлэегъаджэр ары.

НыбжьыкIэр гъэсагъэ хъуным, цIыфыгъэ хэлъэу къэтэджыным ны-тыхэм анэмыкIэу, иIахьышIу хешIыхьэ кIэлэегъаджэм. ЕджапIэм кIохэрэ кIэлэ- еджакIохэм ар ящысэтехыпIэу щыт. Непэ нэIуасэ шъузфэсшIыщтыр кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр ыгукIэ къыхихыгъэу, иIофшIэн шIу зылъэгъурэ Алыбэрд Нэфсэт.

Нэфсэт къуаджэу Джамбэчые къыщыхъугъ. Гурыт еджапIэр къызеухым Адыгэ къэралыгъо университетым естествознаниемкIэ ифакультет диплом плъыжь­кIэ къыухыгъ. Кощхьэблэ районым ит псэупIэу Игнатьевскэм дэт гурыт еджапIэу N 10-м непэ ащ Iоф щешIэ. Биологиер ыкIи химиер кIэлэцIыкIухэм арегъэхьых. Мы илъэсым щегъэжьагъэу я 5-рэ классым пэщэныгъэ дызэрихьанэу Нэфсэт къыратыгъ.

— СицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сэнэхьатэу къыхэсхыщтыр сшIэщтыгъэ. Апэрэ кIэлэегъаджэу сиIагъэм гуфэбэныгъэу къытфыриIэм сыкIырыплъызэ мы сэнэхьатым фэщагъэ сыхъугъ, — къеIуа­тэ Нэфсэт. — Гурыт еджапIэм Iоф зыщысшIэрэр ящэнэрэ илъэс хъугъэ. Я 5 — 11-рэ классхэм арыс кIэлэ­еджакIохэм биологиер, я 8 — 10-рэ классхэм химиер ясэгъэхьых. Егъэджэн сыхьатхэр зэхэщагъэхэ зэрэхъущтым сынаIэ тесэгъэты.

КIэлэегъэджэ ныбжьыкIэм ишIэныгъэ­хэм зэрахигъэхъощтым, егъэджэн сы­хьатхэр нахь гъэшIэгъонэу зэригъэпсыщтхэм апылъ. Темэу къафиIотэщтыр кIэлэ­цIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныным пае нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр егъэфедэх. Ащ нэмыкIэу кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэр районым щызэхащэхэрэ Iофтхьабзэхэм ыкIи зэнэкъокъухэм ямызакъоу, респуб­ликэм щырагъэкIокIыхэрэми чанэу ахэ­лажьэ.

Джащ фэдэу «Новой школе новые учителя» зыфиIорэ зэнэкъокъум Нэф­сэт хэлэжьагъ. Кощхьэблэ районым щыкIогъэ уцугъом къыщыхагъэщыгъ. Нэужым районыр республикэ зэнэкъо­къум къы­щигъэлъэгъуагъ. ШIэныгъэу кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэм къыгъэлъэгъуагъэм осэшIу къыфашIыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетым идиплом къыфагъэшъошагъ, компаниеу «Газпромым» ихэушъхьа­фыкIыгъэ шIухьафтын Нэфсэт къыра­тыгъ.

— Мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм шIогъэ гъэнэфагъэ яIэу сэлъытэ, — еIо Нэфсэт. — КIэлэегъаджэхэм опытэу аIэкIэ­лъымкIэ тызэдэгуащэ, гущыIэгъу тызэфэхъу. ШIэныгъэу зэдгъэгъотхэрэм амалыкIэхэр къытатых. Ахэр нэужым тиIофшIэн зэрэщыдгъэфедэщтым тыпылъ, егъэджэн сыхьатхэр кIэлэеджа­кIохэмкIэ нахь гъэшIэгъонэу зэхэтщэнхэмкIэ тиамалышIух.

ШхончыбэшIэ Рузан.
Сурэтым итыр: Алыбэрд Нэфсэт.