Псауныгъэм игъэпытапIэ рагъэблагъэх

Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» щылэ мазэм и 14-м Мыекъуапэ щырагъэжьагъ.

ЦIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэным, языгъэпсэфыгъо уахътэ нахь гъэшIэгъонэу агъэкIоным афэшI Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхэщэн Iофыгъохэм кIэщакIо афэхъу. Комитетым ипащэ игуадзэу Андрей Бородиным тизэдэгущыIэгъу къыщыхигъэщыгъ футболымкIэ, волейболымкIэ, нэмыкIхэмкIи зэнэкъо­къухэр зэрэзэхащэхэрэр. КIымэфэ футболымкIэ зэIукIэгъухэм ешIэкIо 500-м нахьыбэ ащызэнэкъокъугъ. ЕшIэгъухэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Институт футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъур щылэ мазэм и 14-м къыщыублагъэу мэлылъфэгъум и 3-м нэс щыкIощт. «Чэщ лигэм» щызэнэкъокъухэрэ командэхэм зэIукIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэщтых.

Псауныгъэр зыгъэпытэ зышIоигъохэр зэнэкъокъум рагъэблагъэх. Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр къытиIуагъ ешIэгъухэр дэгъоу зэхэщэгъэнхэм зэрэлъыплъэщтыр.