«Адыифым» тегъэгугъэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Уфа-Алиса» Уфа – 27:19 (14:10).
Щылэ мазэм и 13-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова – 1, Баскакова; ешIакIохэр: Ефимкина – 5, Клименко – 4, Дмитриева, Загайко – 3, Дьяченко – 6, Кобл – 1, Серадская, Краснокутская – 2, Кириллова, Дворцевая – 5.

Зэнэкъокъум аужырэ чIыпIэхэр щызыIыгъхэ командэхэм язэIу­кIэгъу уеплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэ. Егъэжьэгъум «Алисэр» тапэ ишъыгъ: 1:2, 2:4, 3:5. К. Дьячен­кэм гъогогъуитIо, А. Загайко зэ хъа­гъэм Iэгуаор радзи, 5:5 пчъа­гъэр хъугъэ. А. Дворцеваяр ухъумакIохэм ябэнызэ хъагъэм Iэгуаор гъогогъуитIо ридзагъ: 6:5, 7:6. Я 20-рэ такъи­къым А. Ефимкинам пчъагъэм хегъахъо — 8:7. Пшъашъэр Iэ сэмэгумкIэ къэлап­чъэм дэо, Iэгуаор ыгъэ­чэрэгъузэ гъэшIэгъонэу хъагъэм редзэ. К. Дьяченкэр, А. Двор­-цеваяр ухъу­макIохэм гупчэм ащыпхырэкIых, пхъашэу мэбанэх, къэ­лапчъэм лъэшэу дэох.

«Адыифыр» гъогогъуи 5 пенальтикIэ къэлапчъэм дэуагъ, ау типшъашъэхэм зэ нэмыIэми хъа­гъэм Iэгуаор радзагъэп. «Алисэм» икъэлэпчъэIутэу Валерия Христенкэм къызэрэтиIуагъэу, тазыр дзыгъохэм апэуцуным зыфигъэсагъэу щытэп, ау Iэгуаор къызэкIидзэжьын зэрилъэкIырэм мэхьэнэ хэхыгъэ иI.

Я 45 – 50-рэ такъикъхэм «Адыифыр» нахь псынкIэу ешIэу зеублэм А. Дворцеваям, А. Загайко, К. Дьяченкэм хъагъэм Iэгуаор радзагъ, пчъагъэр лъа­гъэкIотагъ – 23:18, 26:18. А. Ефименкэр ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ илъи, къэлапчъэм Iэгуаор дахэу дидзагъ – 27:18. «Алисэм» икъэ­лэпчъэIут чыжьащэу ыпэкIэ къы­зэрэлъыкIотагъэр тикъэлэпчъэ­Iутэу С. Кожубековам зелъэгъум, Iэгуаор лъэшэу ыдзынэу игъо ифагъ. В. Христенкэр зэкIэ­кIожьын ылъэкIыгъэп, хъагъэм Iэгуаор щычэрэгъугъ. Кобл Зарет бэкIэ тызыгъэгугъэрэмэ ащыщ.

Е. Голуновар, П. Шатовар, А. Рагуткинар «Алисэм» дэгъоу щешIагъэх, хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзагъ шъхьае, текIоныгъэр къыдахынэу чIыпIэ итыгъэхэп.

Пресс-зэIукIэр

«Алисэм» итренер шъхьаIэу Николай Терновоир ешIэгъум икIэух ыгъэрэзагъэп, щыкIагъэ­-хэм ядэгъэзыжьын Iоф дишIэщт. «Адыифым» итренер шъхьаIэу Никита Голуб тиешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным зэрэпылъыр къытфиIотагъ. Волгоград, Москва, Ставрополь, Ижевскэ якомандэхэм «Адыифыр» нахьы­шIоу адешIэн имурад.

КъэлэпчъэIутыр командэм ызыныкъоу гандболым щалъытэ. Светлана Кожубековар дэгъоу «Алисэм» дешIагъ. «ТапэкIи нахь цыхьэшIэгъоу сешIэ сшIоигъу», — къытиIуагъ С. Кожубековам.

Адыгэ Республикэм гандболымкIэ ифедерацие ипащэу Кочева (ЛIыбзыу) Сусанэ ешIэкIо анахь дэгъухэу зэхэщакIохэм къыхахыгъэхэм афэгушIуагъ, нэ­пэ­еплъ шIухьафтынхэр ариты­жьыгъ.

Сурэтхэм арытхэр: Ксения Дьяченкэр, Алиса Дворцеваяр, Анастасия Загайко; Светлана Кожубековар.