ЩыIэныгъэм ыгузэгу ренэу итых

Джащ фэдэх сиIофшIэгъухэр – журналистхэр. ЩыIэныгъэм непэ щы­хъурэ-щышIэрэм цIыфхэр щыгъэ­гъозэгъэнхэм, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъагъэу республикэм, къэралыгъошхоу тызыщыпсэурэм ямызакъоу, лъэпкъым итарихъ гъогуи, гумэкIыгъоу къэуцухэрэми, ахэм язэшIохынкIэ къэралыгъом ышIэрэми — зэкIэми журналистхэр ащыгъозэнхэ, гурыIогъошIоу а зэпстэури гъэзетеджэхэм алъагъэIэсын фае. Ащ шIэныгъи, IэпэIэсэныгъи, щэIагъи, Iушыгъи ищыкIагъ. ЗэгурыIожьырэ, зэдэIужьырэ, IэпыIэгъу зэфэхъужьынхэм фэхьазыр IофышIэхэу непэ тигъэзет щылажьэхэрэм а шэн пстэури зэрахэлъым уегъэгушхо.


Гъэзетыр – коллектив IофшIэн, ар зыIукIэщтхэм агу рихьыным, неущи ащ къежэнхэм, ашIогъэшIэгъоныным мафэ къэс тыдэлажьэ. Лъэпкъ гъэзетыр тищыIэныгъэ щыщ хъугъэшъ, игъэхъагъэхэм тагъэгушIо, щыкIа­гъэхэр нахь мэкIэнхэм тыпылъ. Нэбгырэ пэпчъ къыгурэIо тигъэзет лъэпкъымкIэ, ныдэлъфыбзэм икъэухъумэн­кIэ мэхьанэу иIэр.

СиIофшIэгъухэм япрофессиональнэ мэфэкIкIэ сыгу къыздеIэу сафэгушIо, псауныгъэ яIэу, ягъэхъагъэхэм ахагъахъоу, ягухэлъышIухэр къадэхъоу илъэсыбэрэ псэунхэу, илъэсыкIэ хъяр къызфихьагъэхэм ащыщ хъунхэу сафэлъаIо.

«Адыгэ макъэм» иредактор ­шъхьаIэу Дэрбэ Тимур.