«Урожаир» анахь лъэш

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу купищмэ ащыкIуагъ. Хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх.

ЕшIэгъухэр

«ЧIыгушъхь» — МФОК – 2:1, «Урожай» — «Ошъутен» — 1:0.

«ЧIыгушъхьэм» иешIакIоу Ешыгоо Алый МФОК-м икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ — 1:0. МФОК-р пчъагъэм емызэгъэу ыпэкIэ илъы­щтыгъ. Р. Къошкым, А. Натхъом, Р. Къулэм, нэмыкIхэм зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцакIэщтыгъэх. «ЧIыгушъхьэри» текIоны­гъэм фэбанэщтыгъ. А. Датхъужъыр гупчэм дахэу щешIэщтыгъ. МФОК-м зэгурыIоныгъэ хэлъэу «ЧIыгушъхьэм» иухъумакIохэм апхырыкIыгъ, Къошк Рустем хъа­гъэм Iэгуаор ридзагъ. ЗэIукIэ­гъур аухынымкIэ нэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу Ешыгоо Алый МФОК-м икъэлапчъэ благъэу екIуи къэлапчъэм Iэгуаор дидзэнэу игъо и­фагъ. «ЧIыгушъхьэм» текIоны­гъэр къыдихыгъ, ящэнэрэ чIыпIэр къы­фагъэшъошагъ.

«Урожай» — «Ошъутен» — 1:0. «Ошъутенэр» узыIэпищэу ешIагъ, ау хъагъэм Iэгуаор ридзэн ылъэ­кIыгъэп. ЗэIукIэгъум иаужырэ такъикъхэм Устэкъо Азмэт «Ошъу­тенэм» икъэлапчъэ бла­гъэу екIугъэу ухъумакIохэр къызэринэкIыгъэх, лъэшэу зэогъэ Iэгуаор хъагъэм щычэрэгъугъ – 1:0.

ЧIыпIэхэр

1. «Урожай» — 13
2. «Ошъутен» — 10
3. «ЧIыгушъхь» — 8
4. МФОК — 3.

ЯтIонэрэ купыр

1. «Кавказ»
2. «Волховец»
3. «Ошъутен».
Я 3-рэ купыр
1. ФК «Тульский»
2. «Арсенал»
3. ЦФК.

Къахэщыгъэхэр

«Урожаим» иешIакIоу Денис Крыловым гъогогъу 19 къэлап­чъэм Iэгуаор дидзагъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. «ЧIыгушъхьэм» хэтэу Датхъужъ Адам гупчэм анахь дэгъоу щешIагъ. КъэлэпчъэIут анахь дэгъур Антон Кабаев — «Ошъутен».

Апэрэ купым ешIэкIо анахь дэгъоу къыщыхахыгъэр Натхъо Амир — МФОК-р. ЯтIонэрэ купым анахь дэгъоу щешIагъэр Делэкъо Аскэр — «Кавказ», ящэнэрэ купым къыщыхагъэщыгъэр Николай Симинченкэр ары – «Тульскэр».

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Андрей Бородиныр зэхэщэкIо купым ыцIэкIэ командэхэм къафэгу­шIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынэу афиIуагъ.

ЗэхэщэкIо купым хэтхэу Николай Походенкэр, Хьабэхъу Рустам, Сергей Двойниковыр, Пэнэшъу Мыхьамодэ, футбол клубэу «Краснодар» зыфиIорэм ипащэ игуадзэу Хьакъунэ Нурбый, Андрей Бородиным командэхэм, анахь дэгъоу ешIагъэхэм кубок­хэр, щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

«Урожаим» ипащэу Александр Матусьян, тренер шъхьаIэу Зе­кIогъу Мурат къызэрэтаIуагъэу, къоджэ спортым изыкъегъэIэтын клубыр тапэкIи чанэу хэлэжьэщт.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.