Зэфэхьысыжьхэмрэ пшъэрылъы­кIэхэмрэ

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэ­рэм, ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъу­хэ­рэм, тапэкIэ пшъэрылъэу къэу­цу­хэрэм афэгъэхьыгъагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр.

Пэублэм КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къы­гъэнэфэгъэ жъоныгъокIэ унашъуакIэм къыдыхэлъы­тэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ блэкIыгъэ илъэсыр егъэжьапIэу щытыгъ. МыщкIэ Адыгеим IофшIэнышхо щашIагъ. 2019-рэ илъэсымкIэ агъэ­нэфэгъагъэр зэкIэ зэшIохыгъэ зэрэ­хъугъэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

— Экономикэм зыпкъ итэу хэ­хъоныгъэ ешIы. МыщкIэ Iофэу дгъэцакIэрэм федеральнэ гупчэм осэшIу къыфишIыгъ — блэкIыгъэ илъэсым ыкIэм сомэ миллион 350-рэ хъурэ грант IэпыIэгъур тишъо­лъыр къыIэ­кIэхьагъ. Пшъэрылъ шъхьаIэм —цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным — ылъэ­ныкъокIэ ыпэкIэ тызэрэлъыкIотагъэм щэч хэлъэп. Ащ Iоф дэзышIэгъэ пстэуми лъэшэу сафэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ программэм къыдыхэлъытагъэу илъэситфым къыкIоцI илъэс къэс республикэм сомэ миллиардитIу тедзэу къызэрэIэкIэхьащтыр, а мылъкур шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер Къум­пIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъу­рэр зэрифэшъуашэу республикэм зэрэщыхагъэунэфыкIыщтыр къыIуагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.