Зызэхащагъэр илъэс 298-рэ хъугъэ

УФ-м и Прокуратурэ загъэпсыгъэр илъэс 298-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Апшъэрэ Хьыкум и Тхьаматэу Шумэн Байзэт, республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм ялIыкIохэр, прокуратурэм иветеранхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къы­шIызэ, мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ, гущыIэ дэхабэ апигъохыгъ. Общественнэ-политикэ ыкIи социальнэ-экономикэ гухэлъхэм алъыIэсыгъэным, къэралыгъом ылъапсэ гъэпытэ­гъэным, граждан обществэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным прокурорхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэкIэ зэрепхыгъэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— ЦIыфхэм яфитыныгъэ ыкIи ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным, республикэм общественнэ рэхьатныгъэ илъыным прокуратурэм иIахьышIу хэлъ. АщкIэ инэу тышъуфэраз, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъои­гъэхэм закъыфигъазэзэ. — Прокуратурэмрэ республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуагъэкIэ пшъэ­рылъы­бэхэр зэшIохыгъэ мэхъух. Блэ­кIыгъэ илъэсым изэ­фэхьысыжьхэм закъыфэбгъазэмэ, шъолъырым щыпсэурэ нэбгырэ мини 8,5-м ехъумэ яфитыныгъэхэр ухъумагъэхэ хъугъэ, Iоф­­шIэкIо 933-мэ яфитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх, лэжьапкIэм ылъэныкъокIэ щыIэгъэ чIыфэу сомэ мил­лион 48,5-рэ хъурэр афызэкIагъэ­кIожьыгъ. Джащ фэдэу шэпхъэ гъэнэфагъэхэм адиштэу цIыфхэм коммунальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэнхэм, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, бизнесым ылъэныкъокIэ щыIэ административнэ пэрыохъур нахь макIэ шIыгъэным прокурорхэм анаIэ тырагъэтыгъ. Мэхьанэшхо зиIагъэ­хэм ащыщ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуе­кIогъэныр. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэфэкIыкIэ джыри зэ сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо.

Республикэ прокуратурэм Iоф щызышIэрэ нэбгырэ заулэмэ «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр, АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Мыхэм зэкIэми Къум­пIыл Мурат афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэм гущыIэр зештэм иIофшIэгъу­хэм, анахьэу къулыкъум иветеранхэм, къафэгушIуагъ. Къыпэрэ илъэсхэм афэдэу къэралыгъом, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, хэбзэгъэ­уцугъэм къыгъэнэфэрэ лъэныкъо пстэури шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэнхэм, УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ Урысыем и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэрэ пшъэрылъэу къагъэуцугъэхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэм анахьэу анаIэ зэрэтырагъэтыгъэр къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр, IофшIэным ылъэныкъо­кIэ цIыфхэм, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, ищыкIагъэ хъумэ зэтегъэуцожьыгъэнхэр, лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэрэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэныр пшъэ­рылъ шъхьа­Iэу щытых. ТапэкIи мы Iоф­шIэныр зэрэ­лъагъэкIотэщтыр, къяуалIэхэрэм хэбзэгъэуцугъэм диштэу IэпыIэгъу зэрафэ­хъущтхэр прокурорым къыIуагъ.

Прокуратурэм иIофышIэхэм япрофессиональнэ мэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх Владимир Нарожнэр, Сергей Дрокиныр, Шумэн Байзэт, нэмыкIхэри.

Федеральнэ ыкIи республикэ мэхьанэ зиIэ ведомственнэ тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр, шIухьафтынхэр зыфагъэшъошагъэхэм зэхахьэм ащафэгушIуагъэх, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аратыжьыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.