Дунэе зэнэкъокъур яджэуап

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэIукIэгъухэм къащагъэлъэгъуагъ. Трекым зыщызэнэкъокъухэм Александр Евтушенкэм тыжьыныр къыдихыгъ.

СтIашъу Мамыр джэрзыр къыфагъэшъошэнэу тигъэгугъэщтыгъ, ау яплIэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Джэрзыр къыдэзыхыгъэм зы очкокIэ ыуж къинагъ.

Республикэм ипшъашъэхэр ныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Кристина Новаковар, Оксана Бабушкинар, Анабель Шмидт ягуетыныгъэкIэ къахэщыгъэх. К. Новаковам я 6-рэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Адыгеим кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ ипащэу Анатолий Лелюк, хъулъфыгъэхэм ятренерэу Дмитрий Конаревым къызэрэтаIуа­гъэу, едзыгъуи 8-мэ спортсменхэр ащызэнэкъокъугъэх. Щылэ мазэм и 16-м пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр Санкт-Петербург щаублэщтых. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэр дунаим изэнэкъокъу хэлэжьэщтых.

Александр Евтушенкэм Олимпиадэ джэгунхэу 2020-рэ илъэсым Токио щыкIощтхэм зафегъэхьазыры. ЗэIукIэгъу хэхыгъэхэм гъэхъа­гъэ ащишIымэ Олимпиадэм щытлъэгъущт.

Сурэтым итхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр. А. Евтушенкэр (сэмэгумкIэ къебгъэжьэнышъ) апэрэу щыт.