Iэжэ къечъэхыпIэхэм шъуащысакъ!

МэфэкI зыгъэпсэфыгъо мафэхэу щылэ мазэм и 1 — 8-хэм Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и Адыгэ лъыхъон-къэгъэнэжьын отряд икъулыкъушIэхэм дэ­кIыгъо 23-рэ къушъхьэбг Iэжэ къечъэхыпIэхэм ащыряIагъ ыкIи зищыкIэгъэ пстэуми апэрэ медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъотыгъ, шъобж ащ хэзыхыгъэхэр республикэм иIэ­зэпIэ учреждениехэм арагъэщагъэх.

«ЗыгъэпсэфыпIэхэу «Азиш-Тау», ООО-у «Во­яж», «Седьмое небо» зы­фиIохэрэм якъу­шъхьэбг къечIэхыпIэхэм хьашъом хэшIыкIыгъэ жэ­хэмкIэ къячъэххэзэ шъобж ха­хыгъэх. Нахьыбэр Краснодар краимрэ Ростоврэ къары­кIыгъэх. ЦIыфхэр зэрэбэм къыхэкIэу зэкъечъэ­хыгъом щызэ­хэлъадэхэшъ, жэхэр зэ­утэкIых, зэпырегъазэх», — къы­Iуагъ Адыгэ лъы­хъон-къэгъэнэжьын от­рядым ипащэу, дунэе класс зиIэ къэгъэнэжьакIоу Дмитрий Голу­бевым.

ГухэкI нахь мышIэми, зидунай зыхъожьыгъи къы­хэкIыгъ. Щылэ мазэм и 6-м Азишскэ гъочIэгъым пэмычыжьэу щыт плъэпIэ чIыпIэм къалэу Воронеж щыщ бзылъфыгъэу 1990-рэ илъэсым къэхъугъэр сурэт зытырихыжьызэ дэохыпIэ зандэм ефэхи ыукIыгъ.

Дмитрий Голубевым къы­зэриIуагъэмкIэ, шъобж­хэр хахынхэм лъапсэ фэхъугъэр хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэ гъэнэфа­гъэхэм зыкъызэрэщы­рамыгъэчъэхы­рэр ары, ежьхэм ашIои­гъом макIох. Ухьазырыгъэ чIыпIэхэм админист­ра­циер ащылъыплъэн елъэ­кIы, ау цIыфыбэ зызэрэугъоикIэ, икъоу анаIэ атырагъэтышъурэп.

Адыгеим икъэгъэнэ­жьа­кIохэм тишъолъыр щы­псэухэрэми, хьакIэу къэ­кIуагъэхэми зафагъазэ:

апэрэмкIэ, жэм шъуисэу лъэгапIэм шъукъечъэ­хыщтмэ, шъуигъогу пэ­рыо­хъоу иIэхэм защы­жъу­гъэ­гъуаз (мыжъохэм, чъыг­хэм, нэмыкIхэм). Апэрэу мы чIыпIэм шъукъыще­чъэхыщтмэ, ыгузэгу къыщежъугъажь. Жэхэр зэ­рагъэIорышIэхэрэр къызIэкIэжъугъахьэх; ятIонэрэмкIэ, ылъачIэ­кIэ шъукъызыщыуцужьыщт чIыпIэр къэшъу­плъыхь. Ар зэIухыгъэу ыкIи щынэ­гъончъэу щытын фае.

Джащ фэдэу хьашъом хэшIыкIыгъэ жэхэм жьэу арытыр зыфэдизым лъэшэу улъыплъэнэу щыт. Ахэр тIэкIу нахь ланлэ­хэмэ нахьышIу, уатесынкIи гупсэфых ыкIи щы­нэгъончъэх.

Ащ фэдэ спорт лъэпкъхэм уахэтын зыхъукIэ, шъон пытэхэр зэпхьылIэнхэу щытэп!

Iэшъынэ Сусан.