Щылэ мазэм и 13-р — урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зы­фэтшIыхэрэр!

Урысые печатым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Сэнэхьат зэфэшъхьаф зиIэхэу мы мэфэкIыр тихэгъэгу щыхэзыгъэунэфыкIыхэрэм зы Iоф зэдагъэцакIэ – Урысыем ичIыпIэ пстэуми къэбарыкIэхэр алъа­гъэIэсых.

Журналистхэм, редакторхэм, тедзапIэхэм яIофы­шIэхэм яшIуагъэкIэ тызщыпсэурэ чIыпIэри, тирес­публики зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэ къэбархэр мафэ къэс къытIэкIахьэх, хэгъэгуми, дунаими къащыхъухэрэм ащыгъуазэ тэхъу.

ЦIыф жъугъэхэм еплъыкIэ гъэнэфагъэ яIэнымкIэ, тиреспубликэ уасэу къыфашIырэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм мэхьанэшхо яI. Социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэшIухэм, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным ахэр афэ­IорышIэх.

Къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм шIэныгъэ куурэ IэпэIэсэныгъэшхорэ зэряIэм яшIуагъэкIэ творческэ текIоныгъакIэхэр зэрашIыщтхэм, проект гъэшIэгъонхэм ягъэцэкIэнкIэ ахэр къазэрашъхьапэщтхэм, тиреспубликэ ихэхъоныгъэ яIахьышIу зэрэхашIыхьащтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуиIофшIэн гъэхъэгъэшхохэр щышъушIынэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный