ШIулъэгъоу тыбзэ фытиIэр

Тыгъэгъазэм ыкIэм Красногвардейскэ районымкIэ къуаджэу Улапэ IупкIэ къеджэнымкIэ зэнэкъокъоу «Дышъэ тандж» зыфаIуагъэр щыкIуагъ.

Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъагъэр адыгабзэр ары. Зезыщагъэм къызэриIуагъэмкIэ, гухэлъ шъхьаIэу яIэр адыгабзэр шIу арагъэлъэгъунэу, бзэм зырагъэ­ушъомбгъунэу, икъу фэдизэу рыгущыIэнхэу, ныдэлъфыбзэр къызфагъэфедэзэ лъэпкъым икультурэ, ихъишъэ къагъэлъэгъон амал яIэу пIугъэнхэр ары.

Зэнэкъокъум кIэлэеджэкIо 39-рэ хэлэжьагъ. Адыгэ уса­кIохэм, тхакIохэм бзэм фэгъэ­хьыгъэу атхыгъэ усэхэм къя­джагъэх. МэщбашIэм, Бэрэта­рым, КъумпIылым, Хъуажъ Заремэ, Нэхаем, нэмыкIхэми яусэхэм къяджагъэх. Ежь кIэлэцIыкIухэми усэхэр атхыгъэх ыкIи ахэм къяджэжьыгъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр адыгабзэр ары, абзэ шIулъэгъоу фыряIэр, ныдэлъфыбзэр зэрагъэлъапIэрэр, ар янэжъ-ятэжъхэм къызэраIуалъхьагъэр, хэтрэ адыгэ лъэпкъи бзэр щыгъупшэ зэрэмыхъущтыр къыраIотыкIыгъ. Бзэм имэфэкI икъызэIухын ыпэкIэ къекIолIагъэхэм нэIуасэ зыфашIын алъэкIынэу культурэм и Унэ къыщызэIуахыгъ адыгэ шхыныгъохэр ыкIи цIыф IэпэIасэмэ яIэшIагъэхэм якъэгъэ­лъэгъон. Апэрэ адыгэ мэкъамэр къызэрэхидзэу, зеща­кIор сценэм къытехьагъ. ХьакIэ лъапIэхэу тиIэмэ нэIуасэ тафа­шIыгъ, ахэм ахэтыгъэх АР-м итхакIомэ я Союз итхьаматэ игуадзэу Ш. Къуикъор, АР-м итхакIомэ я Союз хэтэу, журна­листэу, тхакIоу Хьакъунэ Заремэ, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ Красногвардейскэ районым культурэмрэ киномрэкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Мария Клюкинар, Красногвардейскэ еджэпIэ гимназием адыгабзэмкIэ икIэлэегъаджэу Ф. Едыджыр. Ащ ыуж гущыIэ фабэхэмкIэ къекIолIагъэхэм закъыфигъэ­загъ Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Шъэуап­цIэкъо Ами­нэт.

Жюрим нэбгырищ хэсыгъ: зэхэщэкIо купым итхьамэтагъэр Къуикъо Шыхьамбый, ШъэуапцIэкъо Аминэт, Хьакъунэ Зарем.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр аныбжьхэмкIэ купищэу гощыгъа­гъэх:

илъэси 7 – 10 зыныбжьхэр; илъэс 11 – 13 зыныбжьхэр; илъэс 14 – 17-м нэсыхэрэр. Адыгэ пшъэшъэжъые дэхэ дэдэхэр адыгэ шъуашэкIэ фэпагъэхэу, шъхьац кIыхьэ зэгъэ­фагъэхэр ателъэу езбыр­хэм агу етыгъэу, хэгъэгум шIулъэгъоу фыряIэри къахэщэу шъы­ры-­тыгъэ ахэлъэу, яшъыпкъэу адыгэ усэхэм къяджагъэх. Жюрим хэсхэри, ядэIухэрэри агу зэрэрихьырэм къыхэкIэу бэрэ Iэгу афытеощтыгъэх. Сабыйхэр ежьхэм атхыгъэ усэхэми, зэлъа­шIэхэрэ усакIохэм яехэми къя­джагъэх. Жюрим иIоф псынкIэгъуагъэп, ау зыкъэгъэлъэгъонхэр коллектив пчъагъэмэ заухым, бэрэ зэхэгущыIэжьыхи, дипломхэр, Гран-при къэзы­лэжьыгъэхэр къэлъэгъуагъэх. ХагъэунэфыкIыгъэх Хьакъунэ За­ремэ иусэу «Сэлам рихыгъ пчэдыжьым» зыфиIоу Набэкъо Тимур, Жэнэ Къырымызэ иеу «Шъо ащ фэдэ шъухэта?» зыфиIоу Къэсэе Даянэ къызэджагъэхэр. Мыхэм усэмэ закъыдашIызэ дэгъу дэдэу зыкъагъэлъэгъуагъ.

Зэфэхьысыжьхэм къагъэлъэ­гъуагъ а 1 – 2-рэ ыкIи я 3-рэ шъуашэ зиIэ дипломхэм ялауреатхэр. Ахэр Уракъ Алый, Хьаткъо Даян, Хъуажъ Айдэмыр, ятIонэрэ купымкIэ Мэрщэн Алинэ, Барон Мурат, Гъубжьэкъо Тамил. АнахьыжъхэмкIэ къахэщыгъэ­хэр Набэкъо Тимур, Нэгъой Рустам, Шъхьа­хъутIэ Бэл. Гран-при къэзы­лэжьыгъэр Къэ­сэе Даян. Зэ­нэкъокъум хэлэжьэгъэ пстэуми шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Мы мафэм республикэм икIэ­лэеджакIохэм ыпкIэ зыхэмылъ шIухьафтынхэу ИлъэсыкIэмкIэ афагъэхьазырыгъэхэр еджапIэм къащаратыгъэх.

ИлъэсыкIэр мафэу зэкIэми Тхьэм тфешI!

Пщыкъэнэ Май.
Улап.