Уахэлэжьэныр хъопсагъо

Псауныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэ­хэр Адыгэ Республикэм икъалэхэм, къуа­джэ­хэм ащэкIох.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиным къызэрэтиIуагъэу, щылэ мазэм иапэрэ мафэхэм къа­щыу­благъэу гъэтхапэм нэс Iоф­тхьэ­бзэ 15 тиреспубликэ щызэхащэщт. ВолейболымкIэ, баскетболымкIэ, футбол цIыкIумкIэ, тен­нисымкIэ, шъхьафит бэнакIэмкIэ, самбэмкIэ, дзюдомкIэ, шахматхэмкIэ, нэмыкI­хэмкIи зэнэ­къо­къухэр спорт псэуа­лъэхэм ащы­зэхащэщтых. ГТО-м ишап­хъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ, чэщ футболымкIэ, фэшъхьафхэмкIи зэIукIэгъухэр яIэщтых.

КIымэфэ футболым щызэнэ­къокъухэрэр шэмбэтым зэIукIэщтых. Финалныкъом «Кавказыр» «Ошъутен-2-м», «Волховецыр» «Спортмастер-2-м» щызэнэкъокъу­щтых. ЕшIэгъухэр сыхьатыр 12-м аублэщтых. Тхьаумафэм ятIонэрэ купым зэнэкъокъур щаухыщт. Зэнэкъокъур сыхьатыр 10-м ­аублэщт.

Апшъэрэ купым хэтхэ командэхэри щылэ мзэм и 12-м зэде­шIэщтых. «МФОК-Ошъутенэр» «ЧIыгушъхьэм» финалныкъом щы­IукIэщт. «Урожаимрэ» «Ошъу­тенэмрэ» апэрэ чIыпIэм фэбэ­нэщтых. ЗэIукIэгъухэр стадионэу «Юностым» сыхьатыр 12-м ыкIи 13-м щырагъэжьэщтых.

— Ящэнэрэ купым хэтхэ коман­дэхэри щылэ мазэм и 11-м ыкIи и 12-м зэдешIэщтых, — ­къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — КIымэфэ футболым ешIэ­кIо 500-м нахьыбэ щызэнэкъокъу.

Япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ, зыгъэпсэфыгъо уахътэр гъэшIэгъонэу агъэкIонымкIэ физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм амалышIухэр яIэх.

Сурэтым итхэр: кIымэфэ футболым щызэнэкъокъух.