ТыбгъэгушIуагъ, Аскэр! чэф»

Джыри зы адыгэ кIалэ ижъуагъо Урысыем къыщышIэтыгъ. Ар орэдыIу, актер, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм къыщыхъугъ, Бахъсан щыщ, ыцIэр Бербек Аскэр.

Аужырэ илъэсхэм ти­лъэпкъ къыхэкIыгъэхэ ныбжьыкIэхэу кинематографым ыкIи искусствэм Iоф ащызышIэхэрэм ащыщхэм лъэгапIэу зынэсыхэрэм тагъэгушIо. Гъэ­хъэгъэшIухэр ашIыгъэх Бэлэгъы Къантемыр, Зэ­фэс Ислъам, КIэныбэ Нэфсэт, нэмыкIхэми, ахэм ясатырэ Аскэри къыхэу­цуагъ.

ГухэлъышIухэр зэра­пхырэ илъэсыкIэр къихьэгъэ къодыеу, щылэ мазэм иапэрэ мэфэ шъыпкъэм Дунаим тет адыгэ пстэур Аскэр ыгъэгушIуагъ, агу къыдищэягъ. Къэралыгъо телевидением иа 1-рэ канал илъэсий хъугъэу зэхищэрэ шоу-къэгъэлъэ­гъонэу «Голосым» ифинал ар нэсыгъ. Анахь дэгъоу орэд къэзыIогъэ нэбгыриплIым ахэтэу апэрэ чIыпIэм фэбэнагъ ыкIи ар къыдихыгъ. Аскэр зымакъэ фэзытыгъэхэр япчъагъэкIэ нахьыбагъэх, ащ ымэкъэ дахэ зэхэзыхыгъэхэм яхьатыркIэ зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдихыгъ. «Аферым!» етэIо Аскэр.

Шоум хэлажьэ зышIоигъохэу къэкIогъагъэхэр нэбгырэ 700 фэдиз хъущтыгъэх. Ахэм ащыщэу нэбгыри 120-р ары къыхахыгъагъэр. ЗэкIэми зэ­фэдэу амал яIагъ ама­къэ зэрагъэIорышIэрэр, зэчыеу ахэлъыр къагъэлъэ­гъонхэу. Аскэр зэкIэми апэ ишъыгъ. Зэнэкъокъум итамыгъэ, ахъщэ шIухьафтынэу сомэ миллион ыкIи Тыркуем зыкъыщигъэпсэфынэу путевкэ къыратыгъэх.

Аскэр унэгъо Iужъу къы­зэрыхъухьагъэр. Янэ-ятэхэми, янэжъи сы­дигъуи ашIэщтыгъэ ащ къыхихыщт сэнэхьатыр искусствэм зэрэпэблэ­гъэщтыр. Анахьэу сабыим янэжъ ары ынаIэ тезгъэтыгъэр. Ежьыми мэкъэ дэгъу иIагъ, ныбжьыкIэзэ Санкт-Петербург дэт консерваторием рагъэблэ­гъэгъагъ, ау кIонэу хъу-
гъа­гъэп.

ОрэдыIом ыгу къэкIы­жьы урыс народнэ орэдэу «Эй, ухнем» зыфиIорэр апэу зызэхихыгъэм къыщегъэжьагъэу ыгу зэрэриубытэгъагъэр. Шхэми, джэгуми ар къыIощтыгъ, ащ пай музыкальнэ еджапIэм зыкIащэгъагъэри.

Аскэр еджапIэр къызэреухэу театральнэ искусствэмкIэ Урысыем иин­ститутэу Москва дэтым кIуагъэ, апэрэ илъэс дэ­дэм ар аштэгъагъ. Нэ­ужым Урысыем ыкIи зэ-
рэдунаеу анахь уасэ зыфашIыхэрэ музыкальнэ апшъэрэ еджапIэхэм ащыщэу Урысыем музыкэмкIэ иакадемиеу Гнесинхэм ацIэ зыхьырэм щеджагъ ыкIи орэд къэIоным ащ зыщыфигъэсагъ.

Зэнэкъокъухэм ахэла­жьэу Аскэр зыригъэжьагъэр бэшIагъэп. Апэрэ чIы­пIэхэр бэрэ къыхьы­гъэх. «Кавказым ымэкъэ дышъ» зыфиIорэ цIэ гъэшIуагъэр къыфагъэшъо­шагъ. БэмышIэу Къырым, Анапэ концертхэр къащитыгъэх. ИкIыгъэ илъэсым телекъэтынэу «Голос-8-м» хэлажьэхэрэм ахэфагъ ыкIи атекIуагъ.

Аскэр апэрэ чIыпIэр къызэрэфагъэшъошагъэм пае апэу фэгушIуагъэхэм Къэбэртэе-Бэлъкъар Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек ащыщ. «ИлъэсыкIэм текIоныгъа­кIэ къызэрэдэпхыгъэр тигуапэ. Тызэрэпщыгу­гъыщтыгъэр къэбгъэшъыпкъэжьыгъ. Аскэри респуб­ликэм ис пстэуми сафэгушIо. Тыгу къызэрэдэпщэягъэмкIэ тхьауегъэ­псэу» — джащ фэдэ тхыгъэ ащ инстаграмым къыригъэхьагъ.

Аскэр зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ пстэумэ къызэрахэщыгъэм ыгъэгу­шIуагъэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурати орэдыIоми, КIокIо Казбеки гущыIэ фабэхэр афаригъэхьыгъэх.

Аскэр инаставникыгъэу, музыкантэу ыкIи му­зыкальнэ продюсерэу Константин Меладзе орэдыIом къыриIолIэгъэ гущыIэхэм уагъэгушхо. КIалэм хъулъфыгъэ нэшэнэ шъыпкъэхэр зэрэ­хэлъхэр ыкIи мэкъэ дахэ зэриIэр къыIуагъэх. Зэ­нэкъокъум хэлэжьагъэхэм ащыщэу сценэм къытехьанышъ, италант икъоу къы­гъэлъэгъонэу орэдыIохэм ахэтыгъэр Аскэр закъор арэу зэрэщытыр кIигъэтхъыгъ.

Аскэр гъогу занкIэ те­хьагъ. Ар бэрэ зыкIэхъо­псыгъэ джазовэ купыр зэхищэнэу джы амал иIэ хъугъэ. ШIэхэу сценэ зэ­фэшъхьафхэм ащытлъэ­гъущт. Ащ инстаграмым, нэмыкI социальнэ хъытыухэм нэкIубгъохэр ащыриIэх. Исурэтхэр, иви­деохэр зылъэ­гъу зышIоигъохэм ахэр агъэфедэнхэу амал яI.

Шъаукъо
Аслъангуащ.