МэфэкI шIыкIэм тетэу

ИжъыкIэ илъэсыкIэр зыщыхагъэунэфыкIыщтыгъэ уахътэм икъихьагъум ипэгъокIэу къэлэ елкэ шъхьаIэр мэфэкI шIы­кIэм тетэу зэфашIыжьыщт. Ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэр щы­лэ мазэм и 12-м мафэм сыхьатыр 3-м рагъэжьэщтых.Республикэм икъэлэ гупчэ дэсхэмрэ хьакIэхэу къэкIуагъэхэмрэ апае программэ гъэшIэгъонэу «С Новым годом, Майкоп!» зыфиIорэр агъэхьазырыгъ. НыбжьыкIэ цIыкIухэр ЛIыжъ Щтыргъу­кIымрэ Ос Пшъашъэмрэ ягъусэхэу зэнэкъо­къухэм, джэгукIэхэм ыкIи къашъохэм ахэлэжьэнхэ амал яIэщт.

Мыекъуапэ къыпыщылъхэ псэупIэхэми Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых. Щылэ мазэм и 12-м сыхьатыр 15.00-м станицэу Ханскэм культурэм и Унэу дэтым концертэу «Но­во­годний калейдоскоп» зыфиIорэр щыIэщт. Сы­хьатыр 12.00-м поселкэу Родниковэм мэфэкI программэу «Новогодний серпантин» зыцIэр щызэхащэщт.

Щылэ мазэм и 14-м нэс Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм шхыным ыкIи орэдым яфестивалэу «Майкоп новогодний» зыфиIорэр мафэ къэс сыхьатыр 10.00-м къыщегъэжьагъэу 22.00-м нэс щыкIощт. Ермэлыкъ унэ цIыкIухэм кофе, щай, IэшIу-IушIухэр, шIу­хьафтынхэр ащы­жъугъотыщтых.