«Адыгэ мэкъэпчъ чэф»

Гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ инсти­тутым иIофышIэу Анцокъо Сурэт мы мафэхэм тхылъ гъэ­шIэгъон къыдигъэкIыгъ.

«Адыгэ мэкъэпчъ чэф» — джары IофшIагъэм шIэныгъэлэжьым цIэу фи­шIыгъэр. Ар еджапIэм чIэмыхьэгъэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ублэпIэ классхэм ащеджэхэрэм атегъэпсыхьагъэу зэхэгъэуцуагъ. Ащ адыгабзэм ихьарыфхэр зэкIэ щыугъоигъэх. Хьарыф пэпчъ сурэт гъэшIэгъон игъус, ахэм ацIэхэр адыгабзэкIэ къэIуагъэх, IурыIупчъэхэр, гущыIэжъхэр, сатыриплI хъухэрэ усэ цIы­кIухэр ягъусэх.

Адыгэ гущыIэу ашIэрэм хагъэхъонэу, жабзэм щигъэфедэн ылъэкIэу кIэлэцIыкIухэр IофшIагъэм фигъэсэщтых. Поэтическэ образхэу усэ цIыкIухэм ахэтхэр сабыир гупшысэным фагъэсэным тегъэпсыхьагъэх. Адыгэ мэкъэпчъымкIэ кIэлэцIыкIухэм хьарыфхэр ежь-ежьырэу зэрагъэшIэнхэ алъэкIыщт.

(Тикорр.).