Фэхыгъэ дзэкIолIхэм тафэшъыпкъ

ЧIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыкIогъэ зэо зэпэу­цужьхэм ащыфэхыгъэ дзэкIолIхэм яшIэжь зэ­хахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм цIыфыбэ хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ икъыблэ дэхьапIэ дунаир зыхъожьыгъэ дзэкIолIхэм ящытхъу фэгъэхьыгъэ саугъэтэу къыщызэIуахыгъэр бэ. Фэхы­гъэхэм ацIэхэр мыжъобгъухэм атетхагъэх, къэгъагъэхэр акIэлъырылъых.

Республикэм и ЛIышъхьэ ыкIи иминистрэхэм я Кабинет я Ад­министрацие ипащэу Владимир Свеженец зэхахьэм къыщиIуагъ «чIыпIэ плъыр» 29-мэ ащыфэхыгъэ дзэкIолIхэр 2000-м нахьыбэ зэрэхъухэрэр. Яхэгъэгу пшъэрылъэу къафишIыгъэр агъэцакIэзэ апсэ атыгъ. ЛIыгъэу зэрахьагъэр лIэужхэм щысэ афэхъу. «ТидзэкIолIхэм тафэраз, шъхьащэ афэтэшIы», — къыIуагъ Владимир Све­женец.

ДзэкIолIхэм, офицерхэм ацIэ­хэр зэхахьэм къыщыраIуагъэх, зы такъикъэ афэшъыгъуагъэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарож-
нэр, Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ игуадзэу, чIыпIэ плъырхэм ащыкIогъэ заохэм ахэлэжьагъэу Юрий Томчак, дзэкIолI пшъэрылъэу иIэр ыгъэ­цакIэзэ лIыхъужъэу фэхыгъэ капитанэу Алексей Пуликовскэм ятэу, генералэу Константин Пуликовскэр зэхахьэм къы­щыгущыIагъэх, тидзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм осэ ин фашIыгъ.

Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, илъэсыбэрэ дзэм къулыкъур щызыхьыгъэхэ Александр Дорофеевыр, Анатолий Осокиныр, Къуаджэ Аслъан, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх, фэхыгъэ дзэкIолIхэм янэ-ятэхэм, Iахьылхэм, ныбжьыкIэхэм аIукIагъэх, гущыIэгъу афэхъугъэх.

Любовь Мелиховам ыкъоу Вячеслав командирым политикэ IофыгъохэмкIэ игуадзэу, офицерэу щытыгъ. ЛIыхъужъ­ныгъэ зэрихьэзэ фэхыгъэ. Вячеслав янэ ипсауныгъэ къеIы­хыгъ, курэжъыем исэу иIахьыл­хэм зэхахьэм къащагъ, саугъэ­тым къэгъэгъэ Iэрамыр кIэлъы­рилъхьагъ.

— Тхьашъуегъэпсэух, Iофтхьа­бзэм изэхэщакIохэр, сикIалэ сынэгу кIэтэу цIыфхэм сахаплъэ, — къытиIуагъ Любовь Мелиховам.

Нэпсыр зэзылъэкIэхырэ бзы­лъфыгъэхэм агу ихъыкIырэр Тхьэм нэмыкI ышIэрэп. Къэ­гъэгъэ Iэрамыр нэпсым ыгъэу­шынэу зыплъэгъукIэ сыда узэгупшысэщтыр?

Ошъогур къаргъоу, мамыр псэукIэу тиIэр нахь дахэ зэрэ­хъущтым яцыхьэ телъэу Мые­къопэ гарнизоным идзэкIолIхэр пчэгум къырыкIуагъэх, фэхы­гъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ Iашэу аIыгъхэмкIэ афэуагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.