Мыекъуапэ язэIукIапI

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIэ зэIукIэгъухэр щылэ мазэм иапэ­рэ ма­фэ­хэм щызэха­ща­гъэх.

Санкт-Петербург, Москва, Самарэ, Донецкэ, Темыр Кавказым, Къыблэм, Хабаровскэ, къэ­ралыгъоу Бахрейн, нэмыкIхэм къарыкIыгъэ тренерхэр, бэна­кIохэр Адыгэ къэралыгъо уни­вер­ситетым физкультурэмрэ дзю­домрэкIэ и Институт щызэIу­кIагъэх.

Тренерхэу Сэралп Олег, Болэ Вадим, Улан Гуртуевыр, ФиIапщэ Астемир, Юрий Годовниковыр, Псэунэ Мурат, Пилял Байчоровыр, фэшъхьафхэри тихьакIэх. Адзынэ Алый, Джарымэкъо Рус­там, Джарымэкъо Азмэт, Бе­даныкъо Рэмэзан, Беданыкъо Байзэт, Делэкъо Адам, Сергей Шутовыр, Джумбер Липаридзе, ЛIыхэсэ Мурат, Хьакурынэ Дамир, Игорь Вержбицкэр, Мерэм Саидэ, Роман Оробцовыр, КIубэ Хьамед, нэмыкIхэри бэнакIохэм япащэх.

Адыгэ къэралыгъо универ­си­тетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр, Адыгэ Рес­пуб­ликэм дзюдомкIэ испорт еджа­пIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итре­нер шъхьаIэу Бастэ Сэлым, фэ­шъхьафхэри зэхэщэкIо купым хэтых.

— Хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэ­гъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр, спор­тымкIэ дунэе класс зиIэ мастерхэр, ясэнаущыгъэ спортышхом къыщызэIузыхы зышIоигъохэр, спортым нэIуасэ, ныб­джэгъу щызэфэхъугъэхэр бэнэпIэ еджапIэм щызэIукIагъэх, — къытиIуагъ Бастэ Сэлым. — Тафэраз IэпыIэгъу къытфэхъу­хэрэм.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ тренер цIэрыIоу Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр Адыгеим щыкIуагъэх. Якъубэ иIофшIагъэкIэ непи къытхэт, тэгъэлъапIэ, тигуапэу Адыгеим тыкъэкIуагъ, — ягупшысэхэм тащагъэгъуазэ Улан Гуртуевым, Сэралп Олег, Юрий Гадовни­ковым, Бэджыдэ Вячеслав, Сергей Шутовым. — Республикэм спорт псэолъэ дэгъухэр щагъэпсыгъэх. Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым лъэшэу тафэраз.

Ульяна Ткаченкэр, Къэлэбый Рузанэ, ПашIо Алый, Ордэн Андзаур, Ордэн Заур, Дэхъу Азэмат, Мерэм Дамир, ШъэоцIыкIу Рустам, ШъэоцIыкIу Айдэмыр, нэмыкIхэри алырэгъум щыбанэхэу тлъэгъугъэх. Языгъэпсэфыгъо уахътэ дгъэфедэзэ, заулэрэ гущыIэгъу тафэхъугъ.

Дзюдор спорт лъэпкъ дахэу алъытэ, ашIогъэшIэгъон. Адыгеир дзюдом, самбэм яшIуагъэкIэ дунаим нахь щызэлъашIэ зэрэхъугъэм рэгушхох. ТибэнакIохэм ягъэхъагъэхэм ахагъахъо ашIоигъоу зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: тренер­хэмрэ бэнакIохэмрэ.