И 12-м аухыщт

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу щылэ мазэм и 12-м аухыщт.
Ха­гъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэр шэмбэтым ыкIи тхьаумафэм зэде­шIэ­щтых.

Апшъэрэ купыр

«Урожай» — «ЧIыгушъхь» — 2:1, «Ошъутен» — МФОК-
Ошъутен» — 0:1, «Урожай» — «МФОК-Ошъутен» — 4:1, «ЧIыгушъхь» — «Ошъутен» — 1:1.

«Урожаир» «ЧIыгушъхьэм» зыдешIэм, Денис Крыловымрэ Юрий Волгановскэмрэ зырызэ «ЧIыгушъхьэм» икъэлапчъэ Iэ­гуаор дадзагъ. Уджыхъу Рэмэзан «Урожаим» икъэлапчъэ Iэгуаор зэ ридзагъ. «Ошъутенэр» МФОК-м гъэшIэгъонэу дешIагъ. ЗэIукIэ­гъур аухынымкIэ такъикъ заулэ къэнагъэу МФОК-м иешIакIохэм Iэгуаор дахэу зэратыжьызэ къэлапчъэм благъэу екIугъэх. Сергей Безуховым ухъумакIохэр ыгъэплъэхъухи, Iэгуаор къымыгъэуцоу лъэшэу къэлапчъэм дэуагъ, командэр текIоныгъэм фищагъ.

«Урожаир» МФОК-м 4:1-у зытекIом Денис Крыловым гъогогъуитIо, Александр Филипповымрэ Сергей Хомяковымрэ зырызэ къэлапчъэм Iэгуаор да­дзагъ. МФОК-м Къулэ Руслъан, Натхъо Амир, нэмыкIхэри дэгъоу щешIагъэх, Р. Къулэм хъагъэм Iэгуаор ридзагъ, ау зэгурыIоныгъэ хэлъэу ешIэрэ «Урожаим» МФОК-р текIоным непэ фэхьазырэп. «Ошъутенэм» иешIакIоу Мэзлэукъо Арсен «ЧIыгушъхьэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Зэ­IукIэгъур аухынымкIэ зы такъикъ фэдиз къэнагъэу Датхъужъ Адамэ метрэ 17 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм тазыркIэ дауи, хъагъэм Iэгуаор щычэрэгъугъ — 1:1.

ЧIыпIэхэр

1. «Ошъутен» — 10
2. «Урожай» — 10
3. «ЧIыгушъхь» — 5
4. МФОК — 3.

Щылэ мазэм и 12-м «ЧIыгу­шъхьэр» МФОК-м дешIэщт, зэ­IукIэгъур сыхьатыр 12-м аублэщт. «Ошъутенэр» «Урожаим» енэ­къокъущт, текIоныгъэр къыдэзы­хырэм апэрэ чIыпIэр фагъэшъошэщт.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Сергей Двойниковымрэ ащ игуа­дзэу Пэнэшъу Мыхьамодэрэ къы­зэрэтаIуагъэу, кIэух ешIэгъу­хэм спортыр зышIогъэшIэгъонхэр яжэх, текIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае.