Щылэ мазэм и 7-р – Христос къызыхъугъэ маф

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Иисус Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!

Мы мэфэкI нэфыр зэгурыIоныгъэм, гукIэгъум, шIушIэным, лъытэныгъэм язехьакIоу щыт. ЦIыф лъэпкъыбэ зэрыс, дин зэфэшъхьафхэр зыщалэжьырэ тиреспубликэкIэ ар Адыгеим игушъхьэлэжь изы Iахьэу щыт, гъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэм, зэкъошныгъэм, зэгурыIоныгъэм ягъэпытэн афэIорышIэ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуигъашIэ кIыхьэ хъунэу шъуфэтэIо! ТищыIэныгъэ нахьыбэу фэбагъэ, гушIуагъо хэрэлъ!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный