ШэпхъэшIухэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ

Поселкэу Инэм щашIыгъэ псэолъакIэхэм ащыщ атлетикэ онтэгъум изали. Мыщ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, спортымкIэ заслуженнэ мастерэу, Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэ Чыржьын Мухьарбый.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэха­хьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, мыщ фэдэ псэолъэ зэтегъэ­псыхьагъэ яIэ зэрэхъугъэмкIэ спортсменхэм ыкIи тренерхэм игуапэу къафэгушIуагъ.

— Спортым хэхъоныгъэ ышIыныр, мэхьанэшхо зиIэ зэнэкъокъухэм тиспортсменхэм текIоныгъэр ыкIи хагъэу­нэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдахынымкIэ амалышIухэр яIэныр — джары анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер. АщкIэ пстэуми щысэ зытырахын алъэкIыщтыр тиспорт­смен цIэрыIоу Чыржьын Мухьарбый ары. Тикъэралыгъо, тиреспубликэ ацIэ чыжьэу зыгъэIущтхэ спортсмен цIэрыIохэр залыкIэу къызэIутхыгъэм къызэрэчIэкIыщтхэм сицыхьэ телъ. Мыщ зыщызгъасэхэрэм текIоныгъэ дахэ­хэр къыдахынхэу сафэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Атлетикэ онтэгъум имыза­къоу, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм апыщагъэхэ спорт­сменхэм тапэкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие зэзэгъыныгъэу дашIы­гъэм диштэу мы спорт лъэпкъым шъолъырым хэхъоныгъэ щишIынымкIэ амалышIухэр къызэритырэр къыхигъэщыгъ.

Къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыкъафагъэзагъ Чыржьын Мухьарбыйрэ Родион Бочковымрэ. Атлетикэ онтэгъум, спортым зэрэпсаоу хэхъоныгъэ ашIынымкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу зишIогъэшхо къязыгъэкIырэм къыфэрэзагъэх.
Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Роман Казаковым ыгъа­сэхэрэ атлетхэм къатыгъэ мастер-классым къэзэрэугъоигъэ­хэр еплъынхэ амал яIагъ. Ащ ыуж КъумпIыл Мурат спортсменхэм якIолIагъ, ахэм гущыIэгъу афэхъугъ. Родион Бочковым олимпийскэ путевкэ къыдихынэу ыкIи Токио гъэхъэгъэшIухэр щишIынхэу фэлъэIуагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, квадратнэ метрэ 400 фэдиз зэрылъ спорт псэуалъэм ишIын блэкIыгъэ илъэсым шышъхьэIум рагъэ­жьагъ. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллиони 8,5-рэ, спорт псэуалъэхэм ящэфын сомэ миллиони 2,7-рэ апэIуагъэхьагъ.

Тхьаркъохъо Адам.