МэфэкI шIухьафтын

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Нефтехимик» Тобольск — 99:73 (20:18, 18:18, 34:19, 27:18).
Тыгъэгъазэм и 26-м спорт Унэшхоу «Ошъуте­нэм» щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Хьакъун, Александров — 32, Гапошин — 18, Абызов — 15, Кочнев — 12, Фещенко — 11, Еремин — 7, Суслов — 4.

«Нефтехимикыр» текIоныгъэм фэбанэщтыгъ. Пчъагъэр зэфэдиз зэхъум, командэм икапитанэу А. Альмушевым хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ щысэшIу къыгъэ­лъагъощтыгъ, игъусэхэр зылъищэщтыгъэх. А уахътэм тиешIакIоу Максим Абызовым зэнэкъокъум къэгъэзапIэ фишIыгъ. Зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» икапитанэу Илья Александровым хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ шIыкIэшIу­хэр къыгъэлъэгъуагъэх. ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу тиешIакIохэр текIоныгъэм фэкIуагъэх.

— Щэрджэскъалэрэ Тобольскэрэ якомандэхэм ешIэгъуи 4-м тащытекIуагъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Спортым гъэхъагъэу щытшIырэр Адыгэ Республикэм щыпсэурэ цIыфхэм афэтэгъэхьы. ИлъэсыкIэм гушIогъуабэ къафихьынэу афэтэIо.

Магнитогорскэрэ Мыекъуапэрэ якомандэхэм апэрэ чIыпIитIур аIыгъ, финалныкъом хэхьагъэхэу зичэзыу ешIэгъухэм зафагъэхьазыры.