Лъэшхэр къахэщых

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъо­къу гъэшIэгъонэу макIо. ХагъэунэфыкIырэ чIы­пIэ­хэр къыдэзыхын зылъэкIыщтхэр къахэщыгъэх.

Я 6-рэ ешIэгъухэр

Апшъэрэ купым тыгъэгъазэм и 29-м зэрэщешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.
«Дорожник» — «Спортмастер» — 1:2, «Фыщт» — «МФОК-Ошъутен» — 1:5, «Урожай» — «Ошъутен» — 0:3, «ЧIыгушъхь» — «Картонтара-СШОР» — 7:1.
«Спортмастерым» хэтэу Роман Локтионовым гъогогъуи 2 «Дорожникым» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ, командэм апэрэ текIоныгъэр къыдихыгъ. «МФОК-Ошъу­тенэм» иешIакIохэу Къошк Рустемрэ Сергей Безуховымрэ тIорытIо, Мыкъо Мурат зэ хъа­гъэм Iэгуаор радзагъ, «Фыщтым» текIоныгъэр къышIуахьыгъ. Гъо­нэжьыкъо Азэмат МФОК-м икъэ­лапчъэ Iэгуаор дидзагъ.
«Урожаир» «Ошъутенэм» дэгъоу дешIагъ, хъагъэм Iэгуаор ридзэнэу бэрэ чIыпIэшIу итыгъ, ау «Ошъутенэм» иухъумакIохэм ашIокIын ылъэкIыгъэп. Хьатитэ Алый къэлапчъэм пэблагъэу щытэу псынкIэу зэрэгупшысэрэм ишIуагъэкIэ гъогъогуи 2 «Урожаим» икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ. Мэзлэукъо Арсен ящэнэрэ Iэгуаор «Урожаим» икъэлапчъэ зыдедзэм, текIоныгъэр зыхьыщтыр къэпшIэнэу щытыгъ.
«ЧIыгушъхьэм» иешIакIоу Антон Винниковым гъогогъуи 4 «Картонтарэм» икъэлапчъэ Iэ­гуаор дидзагъ. А. Винниковыр кIымэфэ зэнэкъокъум чанэу хэ­лажьэ, гъогогъу 15 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ.
ЧIыпIэхэр
1. «Ошъутен» — 18
2. «ЧIыгушъхь» — 16
3. «Урожай» — 13
4. «Фыщт» — 7
5. «Картонтара» — 6
6. МФОК — 6
7. «Спортмастер» — 3
8. «Дорожник» — 1.
Командэхэм ешIэгъу зырыз къафэнагъ. Апэрэ купым апэрэ чIыпIи 4-р къыщыдэзыхыхэрэр хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.
ЯтIонэрэ купыр
«Самбырныгъ» — «Волховец» — 1:1, «Кавказ» — «Спортмастер» — 6:3, «Ошъутен-2» — «Спортмастер» — 4:1.
Зэтэгъапшэх
1. «Самбырныгъ» — 13
2. «Волховец» — 13
3. «Кавказ» — 12
4. «Спортмастер-2» — 12
5. «Ошъутен-2» — 9
6. «Спортмастер» — 6
7. «Делотехника» — 3
8. «Факел» — 0.
2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 2-м ятIонэрэ купым, и 3-м апшъэрэ купым зэIукIэгъухэр ащыкIощтых. «Ошъутенэр» сыхьатыр 12-м «ЧIыгушъхьэм» дешIэщт.