ИлъэсыкIэ мэфэкIым ипэгъокIэу

Адыгеим и Парламент идепутатхэмкIэ хэ­бзэшIу зэрэхъугъэу, ИлъэсыкIэ мэфэкIэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу сабыибэ зэрыс е зигъот мэкIэ унагъохэм афэгушIуагъэх. Къэралыгъо Советым — Ха­сэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ащ игуадзэу Шъэо Аскэр, депутатхэу Цэй Эдуардрэ Светлана Романовамрэ Мыекъуапэ ыкIи ащ хэхьэрэ станицэу Ханскэм ащыпсэухэрэ зэшъхьэгъусэхэу ХъокIон Руслъанрэ Заремэрэ, Тишин Александррэ Олесерэ, Грицков Сергейрэ Янэрэ, Бэрэтэрэ Ахь­мэдрэ Альбинэрэ адэжь щы­Iагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи рес­публикэм изаконихъухьэхэм ацIэкIэ ИлъэсыкIэ мэфэкIэу къэблагъэрэм пае ахэр афэгушIуагъэх, мамырныгъэрэ гъэ­бэжъурэ яунагъохэм арылъынхэу, псауныгъэ пытэу яIэнэу, ягухэлъхэр къадэхъунхэу афэлъэIуагъэх. Нэужым кIэлэцIыкIухэм шIухьафтынэу, IэшIу-­IушIоу, пхъэшъхьэ-мышъхьэу афащагъэхэр аратыгъэх.

Унагъо пэпчъ иIофхэм язытет, гумэкIыгъоу иIэ щыIэмэ ахэр кIэупчIагъэх, лъэIу зиIэу закъыфэзыгъэзагъэхэр ахэм ягъэцэкIэн анаIэ тырагъэтынэу агъэгугъагъэх. Сабыибэ зыщапIурэ унагъохэм апае къэра­лы­гъо IэпыIэгъоу щыIэр зэрэмымакIэр, республикэми ащ фыте­гъэпсыхьэгъэ хэбзэгъэу­цугъэ­хэр зэриIэхэр Владимир Нарожнэм ипсалъэ къыщыхи­гъэщыгъ, зэшъхьэгъусэхэм за­къыфигъазэзэ, щымыукIыты­хьэхэу а IэпыIэгъу­хэр агъэфе­дэнхэу, къулыкъоу ар зыща­гъэпсыщтым зыфагъэзэнэу къа­риIуагъ.

УнэгъуиплIэу зыдэщыIагъэхэм зэкIэми сабыитф-хы ащапIу. Ны-тыхэр сабыйхэм япIункIэ япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэ­рэм, ящыкIагъэр икъоу ара­гъэ­гъотыным зэрэфэбанэхэрэм фэшI щытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэмкIэ мызэу, мытIоу къы­хагъэщыгъэх. Ащ фэдэу ны-ты хъупхъэу зэрэщытхэм имы­закъоу, ахэм чIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм Iоф ащашIэ, псэупIэу зы­дэсхэм иобщественнэ щыIакIи яIахь мымакIэу халъхьэ.

А зэпстэумэ апае шъхьэ­кIэ­фэныгъэ къызэралэжьыгъэр де­путатхэм къыкIагъэтхъыгъ, зэрафэразэхэр къаIуагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.