Журналистхэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет илъэс къэс зэхищэрэ зэнэкъокъухэм якIэуххэр зэфихьысыжьыгъэх.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр зэхахьэм къыщиIуагъ республикэм рэхьатныгъэ илъыным, лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным журналистхэр чанэу зэрэхэла­жьэхэрэр. Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Ха­сэм» щыкIогъэ зэхахьэм зэнэ­къокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм ащафэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр ащаратыжьыгъэх.

«Адыгеир — зэдытиун» зыфи­Iорэм гъэзетэу «Советскэ Адыге­им» икорреспондентэу Юлия Мельниковам апэрэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ. «Адыгэ макъэм» иотдел ипащэу Сихъу Гощнагъо ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Кощхьэблэ районым игъэзет икор­респондентэу Сихъу СултIан ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Телерадиокомпаниеу «Адыгеим» тематикэ хэхыгъэхэмкIэ къэ­тынхэм якъулыкъу ипащэу Къудаикъо Алый апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тыгъужъ Саныет, Хьа­бэхъу Иринэ, Едыдж Аминэт, нэмыкIхэм шIухьафтынхэр афа­шIыгъэх.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэ­шIуекIорэ Iофыгъохэм якъэгъэлъэгъонкIэ «Мыекъопэ къэбар­хэм» иредактор шъхьаIэ игуадзэу Вера Корниенкэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Дмитрий Кизяновым ятIонэрэ, «Красное знамям» икорреспондентэу Къыкъ Саидэ ящэнэрэ чIыпIэхэр къа­хьыгъэх.

Телерадиокомпанием иIофы­шIэу Къушъхьэ Маринэ текIоныгъэр къыдихыгъ. Къудаикъо Алый ятIонэрэ, ТIэшъу Светланэ ящэ­нэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх. «Патриот» зыфиIорэ зэнэ­къокъум «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Елена Марковам текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Телерадиокомпанием ижурнали­стэу Евгения Федосеевам апэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Александр Никановым, КIубэ Зухра, Бзаго Рустам, Шъэджэшъэ Азэмат, нэмыкIхэм.

Шъхьэлэхъо Аскэр журналистхэм афэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх. Зэнэкъокъухэр гъэсэныгъэмкIэ, культурэмкIэ, ис­кусствэмкIэ, нэмыкI темэхэмкIэ нахьыбэрэ зэхащэнхэу зэхахьэм къыщаIуагъ.

Сурэтым итхэр: ТIэшъу Светланэрэ Къудаикъо Алыйрэ.