Адыгеим и ЛIышъхьэ губернаторхэм я Клуб изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэу­гъоеным тегъэпсыхьэгъэ шIыкIэхэр зыща­гъэ­федэхэрэ программэу «Эффективный ре­гион» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэрэ щъо­лъыр­хэм ягубернаторхэм я Клуб иапэрэ зэ­хэсы­гъо хэлэжьагъ.

Къэралыгъо корпорациеу «Росатомымрэ» Нижегородскэ хэкум игубернаторрэ кIэщакIо ащ фэхъугъэх, мы илъэсым бэдзэогъум Нижний Новгород щыкIогъэ форумэу «Произво­дительность 360» зыфиIорэм клубыр зэхэщэгъэным къыщыдырагъэштэгъагъ. Шъолъыр 21-мэ япащэхэм социальнэ лъэныкъомрэ производствэмрэ япхыгъэ Iофыгъохэу зэшIуа­хыхэрэм шIуагъэу къытырэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ джырэ системэхэм ыкIи кIэу къыха­хыхэрэм япхыгъэу IофшIэнымкIэ опытэу аIэкIэлъ хъугъэр губернаторхэм я Клуб щызэфахьысыжьызэ ашIыщт.

Тыгъэгъазэм и 26-м Клубым иапэрэ зэхэсыгъо Москва щыкIуагъ. Шъолъыри 10-мэ яIэ­шъхьэтетхэр ащ хэлэжьагъэх, Адыгеим и ЛIышъхьи ахэм ахэ­тыгъ. Джащ фэдэу мы зэхэ­сыгъом хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Администрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу, къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» и Лъыплъэ­кIо совет итхьаматэу Сергей Кириенкэр.

«Росатомым» игенеральнэ директорэу Алексей Лихачевым шIуфэс гущыIэкIэ зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм закъыфигъэзагъ, пэрыт технологиехэр гъэфедэгъэнхэм, кIэугъоенымкIэ шIыкIэхэр къыхэхыгъэнхэм, шIуагъэ хэлъэу гъэIорышIэн Iофхэр зэхэщэгъэнхэм мэхьанэу яIэр ащ къыхигъэщыгъ.

«Росатомым» ипроизводст­веннэ системэ илъэс 12 хъугъэ атомнэ отраслэм зыщагъэфе­дэрэр. Производствэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм пэщэныгъэ адызехьэгъэнымкIэ дунэе шапхъэхэм адиштэрэ шIыкIэ-амал зэфэшъхьафхэр ащ щызэгъэу­Iугъэх. Мы системэм къыди­лъытэрэ екIолIакIэхэр, шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къалэхэм ыкIи шъолъырхэм яотраслэхэм, япредприятиехэм ащыгъэфе­дэгъэнхэмкIэ, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, псауныгъэм икъэу­хъумэн, гъэсэныгъэм, муници­пальнэ фэIо-фашIэхэм, цIыфхэр социаль­нэу ухъумэгъэнхэм, ЖКХ-м, транспортым, мэкъу-мэщым ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм апа­шъхьэ ит пшъэрылъхэр тэрэзэу зэшIохыгъэ хъунхэмкIэ амалхэр ахэм къатых. Проектэу «Эффективный регион» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ащ фэдэ Iоф­шIэныр гъэцэкIагъэ мэхъу.

«Минсредмашым» ихабзэхэм такъыпкъырыкIызэ, шъолъыр зэфэшъхьафхэм Iоф адэтэшIэ, — къыхигъэщыгъ Алексей Лихачевым. — Джы мы проектым хэлажьэхэрэм зэпхыныгъэу зэ­дыряIэхэр нэмыкIэу агъэ­псынхэ фаеу мэхъу, нахь опыт дэгъу зыIэкIэлъхэм занкIэу зэ­зэгъыныгъэхэр ада­шIынхэ, ахэр нэмыкIхэм къызфагъэфедэнхэ алъэкIын амал яIэнымкIи яшIуа­гъэ зэрагъэ­кIыжьын фае».

КIэугъоеным тегъэпсыхьэгъэ шIыкIэхэр къэралыгъо гъэIоры­шIэным щыгъэфедэгъэнхэмкIэ Адыгеим опытышIу иI. Ащ фэдэ IофшIэным икIэух шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ IофшIэным ипроизводительность зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэмрэ иорганизациехэмрэ Iофхэр хэп­шIыкIэу нахьышIоу ащызэхэщагъэ зэрэхъурэр.

«ТэркIэ анахь мэхьанэ зи­Iэр республикэм щыпсэурэ пстэуми щыIэкIэ амалэу яIэр нахьышIу шIыгъэныр ары. Уры­сые Федерацием и Президентэу Владимир Путинри ары къызфаджэрэр. Лъэпкъ проектхэм атегъэпсыхьагъэу IофшIэн гъэнэфагъэ тэгъэцакIэ а пшъэрылъыр зэшIохыгъэ хъуным пае. Мы лъэныкъомкIэ «Бережливое производство» зыфиIорэм иамал­хэм яшIогъэшхо къэкIо. Хэти зы­фэгъэзэгъэ Iофыр нахьы­шIоу гъэцэкIэгъэнымкIэ, зэ­нэкъо­къуныгъэм ылъэныкъо­кIи гъэ­­хъэгъэ гъэнэфагъэхэр шIы­гъэнхэмкIэ а амалхэм яшIуагъэ къытэкIы. Джащ пае проектыр тапэкIи пхырыт­щыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, тапэкIэ джыри гъэхъэгъакIэхэр тшIынхэм пае IофшIэнымкIэ пэрыт шIыкIэ-амалхэм защыдгъэгъозэн, опытымкIэ тызэхъо­жьын фае. Арышъ, губернаторхэм я Клубэу зэхэщагъэ хъугъэм зэхэгущыIэжьынымкIи, зэкIэрыплъыжьынымкIи ишIуагъэ къэкIощт.

КъумпIыл Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, шъолъыр пэпчъ щыIэ­кIэ-псэукIэу илъыр нахьышIу шIы­гъэнымкIи, социальнэ-эконо­микэ лъэныкъомкIэ ыкIи инновационнэ хэхъоныгъэмкIэ Iоф­хэм язытет нахьышIу хъунымкIи ар амалышIу.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр зэзэгъыгъэх илъэсым къыкIоцI тIо клубым изэхэсыгъохэр шъо­лъырхэм ащызэхащэхэзэ ашIы­нэу. КъыкIэлъыкIорэ зэIукIэгъур Урысые инвестиционнэ форумэу мэзаем Шъачэ щызэхащэщтым щыкIощт.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу