Унашъохэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

УФ-м и Президент иуна­шъохэр тишъолъыр зэрэщагъэцакIэхэрэр мониторинг зышIырэ комиссием изэхэсыгъо Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу къумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ ар зэрищагъ АР-м и Премь­ер-министрэу Александр Наро­линым. Iофыгъо шъхьаIэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр 2018-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ уна­шъохэр Адыгеим зэрэщагъэца­кIэхэрэр ары.

Александр Наролиным зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщи­шIызэ, федеральнэ проектхэм ыкIи программэхэм амалхэу къатыхэрэр, ащ мылъкоу апэIу­хьэрэр шIуагъэ къытэу гъэфе­дэгъэнхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьаIэу къызэри­гъэуцурэр къыхигъэщыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Пу­тиным иунашъохэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу шъолъырыр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьаным анахьэу анаIэ ыкIи акIуачIэ рахьылIэн зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ.

Предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым, джащ фэдэу унэе предпринимательствэм хэща­гъэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ IофшIэнэу агъэца­кIэрэм къытегущыIагъ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Андзаур. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, шъолъыр проектхэм сомэ миллион 530-рэ фэдиз 2019-рэ илъэсым апэIуагъэхьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIуагъэкIэ, предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Гупчэ федеральнэ мылъку тедзэу сомэ миллион 378-рэ хъу­рэр республикэм къыIэкIэхьагъ. Министрэм къызэриIуагъэмкIэ, предпринимательствэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ зишIо­гъэшхо къэкIощтыр социальнэ-­экономикэ хэхъоныгъэм иунэе программэу аштагъэр ары.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, 2012 — 2018-рэ илъэсхэм къа­кIоцI специалист-медик 349-
мэ Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэр арагъэ­гъо­­ты­гъэх.

Проектэу «Цифровая образовательная среда» зыфиIорэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэ зэ­рэхъугъэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ ыкIи зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх профильнэ минист­рэу КIэрэщэ Анзаур.

Зэхэсыгъом нэмыкI Iофыгъо­хэри къыщаIэтыгъэх, ахэм япхыгъэу унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.