Тротуархэр агъэпсых

Адыгеим ишъолъыр гъогухэу машинэхэр зыщызекIохэрэр лъэсрыкIо­хэмкIэ зэрэщынагъохэр ежь цIыфхэми бэрэ къаIо ыкIи социальнэ хъытыум къырагъахьэ. Гъогубгъухэм лъэсрыкIохэм апае тротуархэр ащагъэпсынхэу къыкIэлъэIух. Ахэр къы­далъыти, чIыпIэ зэфэшъхьафхэм тротуархэм яшIын ащырагъэжьагъ.ШIэхэу автомобиль гъогоу «Тульскэм идэхьагъу» зыфи­Iорэм ыбгъукIэ лъэсрыкIохэм апае тротуар щагъэпсыщт. Ащ псэупIэхэу Совхознэмрэ Тульскэмрэ зэрипхыщтых, кило­метритIу фэдиз икIыхьэгъэщт.

«Энем — Адыгейск» зыфиIорэ гъогум щыщэу метрэ 1450-рэ хъурэ Iахьым тротуарым игъэ­псын щылъагъэкIуатэ. Хьатыгъу­жъыкъуаерэ Кировымрэ азыфа­гу илъ гъогум щыщэу метрэ 1280-рэ хъоу щагъэпсыщт, тро­туарым асфальт тыралъхьащт.

ЗэкIэмкIи Адыгеим игъогухэм ащыщэу километри 5,5-м гъогушIхэм тротуархэр аща­шIыщтых. Ахэм апэIухьащт ахъ­щэр республикэмкIэ гъогу фон­­дым къыхагъэкIыщт.