МэфэкI мафэхэм почтэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэр

Федеральнэ почтэ зэпхыныгъэм Адыгэ Республи­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэ макъэ къегъэIу мэфэкI мафэ­хэм — 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м къыще­гъэжьагъэу 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 8-м нэс Адыгэ Республикэм ипочтэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэмкIэ:


— 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-р почтэ пстэухэмкIи IофшIэгъу мэфэщт, зы сыхьаткIэ нахьыжьэу IофшIэныр аухыщт;

— 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-р, и 2-р, и 7-р почтэ пстэухэмкIи мэфэкI, зыгъэпсэфыгъо мэ­фэщтых;

— 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 3-м, и 4-м, и 5-м, и 6-м, и 8-м ыпэкIэ зэрагъэнэфэгъэгъэ шIыкIэм тетэу почтэхэм Iоф ашIэщт.

Пенсиехэр къаратыщтых:
— 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 3-м (бэрэскэшхом) – 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 3-мрэ и 4-мрэ апае;

— 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 4-м (шэмбэтым) – 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 5-мрэ и 6-мрэ апае;

— 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 8-м (бэрэскэжъыем) – 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 7-мрэ и 8-мрэ апае;

— 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 9-м (мэфэкум) — 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 9-м пае.

2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 9-м къыщегъэ­жьагъэу ыпэкIэ агъэнэфэгъэгъэ графикым тетэу пенсиехэр аратыщтых.

МэфэкIхэм ялъэхъан почтэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэр почтэ къутэмэ пстэуми яинформационнэ пхъэмбгъухэм арыжъугъотэщт.

Федеральнэ почтэ зэпхыныгъэм
Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапI
Тел.: 8 8772 52-57-87