ИгъашIэ илъэуж тырэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итре­нер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тре­нерэу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэхэмкIэ докто­рэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 непэ мэхъу.

— ЦIыф цIэрыIом ыгу къы­темыожьми, къытхэтэу тэлъытэ, иIофшIагъэ лъытэгъэкIуатэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, республикэм дзюдомкIэ ихэ­шыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэ­лымэ. — Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм дышъэр къыщызыхьыгъэхэр тиеджапIэ ща­гъэсагъэх. Мы уахътэм Iоф зыдатшIэхэрэ ныбжьыкIэхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ хагъахъо.

Спортышхом лъапсэ щызы­шIыхэрэм пIуныгъэ дэгъу яты­гъэныр тренерхэм япшъэрылъ шъхьаIэу Кобл Якъубэ ылъытэщтыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт къыщызэIухыгъэным Я. Коблыр кIэщакIо фэ­хъугъ. Ащ ыуж аспирантурэр, докторантурэр зэхащагъэх, диссертациехэр къащаухъумэхэу аублагъ.

Къыблэм дзюдомкIэ и Федерацие ипащэу Кобл Якъубэ зыхадзым, егъэжьэпIэшIухэр ышIыгъэх. ЛIэужхэр зэзыпхыхэрэ Iоф­­тхьабзэхэм шIуагъэу къатыгъэр тинэрылъэгъу.

Аужырэ зэдэгущыIэгъур

Адыгэ къэралыгъо спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм игъэпсын Мыекъуапэ зы­щырагъажьэм, апэрэ мыжъор зэрагъэтIылъыгъэр Якъубэ лъэшэу игопагъ. Iофыр зэрэлъагъэ­кIотэщтым ицыхьэ телъыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу а лъэхъаным щытыгъэ ТхьакIущынэ Аслъан, хабзэм икъулы­къушIэхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъухэм агъэгушхощтыгъ.

— Москва сыкIонэу щыт. Мые­къуапэ къэзгъэзэжьмэ, спорт Унэ­­шхом икъэбар тытегущыIэщт, — къытиIогъагъ Кобл Якъубэ.

Тренер цIэрыIом Мыекъуапэ къыгъэзэжьыгъ, ау тызэIукIэнэу игъо тифагъэп. Игъонэмысэу Якъубэ дунаир ыхъожьыгъ.

Мэшэлахь. Спорт Унэшхор университетым ищагу щашIыгъ, Кобл Якъубэ ыцIэ фаусыгъ. Унэу зыщыпсэущтыгъэм мыжъобгъу къыщыфызэIуахыгъ. Университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт шIэжь музееу ща­гъэпсыгъэри Кобл Якъубэ фэ­гъэхьыгъ.

ЦIыфышху

ТIопсэ районым икъоджэ цIыкIоу ШIоикъо 1939-рэ илъэсым Кобл Якъубэ къыщыхъугъ, унагъом ия 10-рэ сабыеу щытыгъ. Къоджэ цIыкIум щапIугъэ нарт шъаор щыIэныгъэм игъогу пытэу теуцуагъ, цIыфышхо хъугъэ.

— Дунаим щызэлъашIэрэ Кобл Якъубэ тиныбджэгъушIугъ, — къе­Iуатэ СССР-м изаслуженнэ тренерэу, Европэм дзюдомкIэ дышъэр къыщызыхьыгъэ Авель Казаченковым. — Якъубэ фэдэ цIыфхэр лIэшIэгъум зэ къэхъух. Зыфежьэрэ Iофыр зэригъэца­кIэщтыгъэр тшIогъэшIэгъоныгъ. Москва сыщыпсэузэ бэрэ тызэ­IукIэщтыгъ, сэри Мыекъуапэ бэрэ сыкъакIощтыгъ. БэнэпIэ алырэгъум тет кIалэм зеплъыкIэ, сэнау­щыгъэу хэлъыр къыхигъэщыщтыгъ, еушъыиным фэшI риIон фэе гущыIэхэр игъом къыгъо­тыщтыгъэх.

Владимир Невзоровым, Хьэпэе Арамбый, Емыж Арамбый, Лъэцэр Хьазрэт, КIуае Хьазрэт, нэмыкIхэм А. Казаченковыр къа­тегущыIагъ, Кобл Якъубэ ишIу­шIагъэ хигъэунэфыкIыгъ. Спортымрэ щыIэныгъэмрэ зэрэзэпхыгъэхэм еплъыкIэу фыриIэр къыриIотыкIызэ, спортышхом цIэрыIо щыхъугъэхэ бэнакIохэм тре­нер сэнэхьатыр къызэрэхахырэм мэхьэнэ ин ритыгъ. Спортыр дэгъоу зышIэрэм иIофхэр на­хьышIоу зэрэлъигъэкIуатэхэрэм А. Казаченковыр къытегущыIагъ. Кобл Якъубэ ишIушIагъэ дунаим зэрэщашIэрэм рэгушхо.

— Кобл Якъубэ июбилей ипэгъокIэу Урысыем и Кубок дзюдомкIэ къыдэхыгъэным фэ­гъэ­хьыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Непэ дзюдомкIэ зэнэ­къокъоу тикъалэ щыкIощтыри Якъубэ фэтэгъэхьы, — къытиIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр. — ГъашIэм ицIыфышхо тэгъэлъапIэ, щысэ тетэхы. ЩыIэныгъэм щыпхырищыгъэ лъэужым пытэу тырэкIо.

Сурэтым итыр: Кобл Якъуб.