Адыгеим къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм Къэралыгъо Советым щатегущыIагъэх

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо Москва тыгъуасэ щызэрищагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.


Агропромышленнэ комплексым зызэрэрагъэу­шъомбгъущтым, къуаджэ­хэм хэхъоныгъэ зэра­шIыщт Стратегиер зэрэпхыращыщтым, къэралыгъо программэу «Къуа­джэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр зэрагъэцэкIэщтым зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом ыпэкIэ Уры­сые Федерацием и Президент чIыгулэжьхэм Адыгеим щаIукIэгъагъ. Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо къызэIуихызэ, Владимир Путиным респуб­ликэм зэIукIэгъу гъэшIэгъон зэращыдыриIагъэр къыхигъэщыгъ.

«ЗэIукIэгъумкIэ сэ гу­хэлъэу сиIагъэр агропромышленнэ комплексым щылажьэхэрэм садэгущыIэнэу, лъэныкъом изегъэушъомбгъункIэ къэралыгъом амалэу зэри­хьэ­хэрэм уасэу къыфашIырэр зэзгъэшIэнэу ары, — къыIуагъ Владимир Путиным. — Программэм къыдыхэлъытагъэу ин­фраструктурэм ипсэуа­лъэхэм ягъэпсынкIэ, зе­кIонымкIэ, АПК-м ищы­кIэгъэ IофышIэхэм якъэгъэхьазырын тегъэпсыхьэгъэ проектхэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу тафэ­хъушъущтмэ зэрагъашIэ ашIоигъоу тыгъэгъазэм и 23-м Адыгеим щыкIогъэ зэIукIэгъум хэлэжьэгъэ нэбгырабэмэ упчIэхэр къысатыгъэх.

Къуаджэхэм ащылэ­жьэрэ нэбгырэ миллион пчъагъэм, ахэм яунагъо­хэм, къуаджэхэм хьалэлэу ащылажьэхэу хэгъэгур зыгъашхэхэрэм апае къэ­ралыгъом джыри ышIэн ылъэкIыщтым тегущыIэнхэу Президентым игъоу ылъэгъугъ.

Владимир Путиным мэ­къумэщ производствэм зе­гъэушъомбгъугъэнымкIэ, къуаджэхэм ащыпсэунхэм ыкIи Iоф ащашIэным нахь кIэгъэгушIугъэнхэмкIэ амалхэу щыIэхэм ягугъу къышIыгъ. Къэ­ралыгъом ипащэ къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, чIыгулэжьхэмрэ къуаджэхэмрэ яфедэхэр лъэпкъ проект пэпчъ къыщыдэлъытэ­гъэнхэ фае.

Агропромышленнэ комплексым хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм, ащ ыпашъхьэ пшъэрылъэу итхэм афэгъэхьыгъэ гущыIэ шъхьа­Iэхэр зэхэсыгъом къыщашIыгъэх мэкъу-мэщымкIэ министрэу Дмитрий Патрушевымрэ Алтай краим игубернаторэу Виктор Томенкэмрэ. Къуаджэм хэхъоныгъэу ышIыгъэр докладхэм къащызэхафыгъ, джащ фэдэу АПК-м хэхъоныгъэ зэри­шIыщт лъэныкъо шъхьаIэхэр, мыщкIэ къэралыгъо политикэу зэрахьащтыр агъэнэфагъэх. Дмитрий Патрушевым къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, чIыгулэжьхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм икIэуххэм атетэу Урысые Федерацием и Президент пшъэ­рылъэу афишIыгъэхэм, Адыгеим иобщественности игъоу ылъэгъугъэхэм джыдэдэм Iоф адашIэ.

АПК-м ипредприятие цIыкIу­хэм электроэнергиеу агъэкIодырэм ыпкIэ къыкIырагъэчынэу, мы лъэныкъом хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ научнэ амал­хэу щыIэхэр икъоу гъэфедэгъэн­хэу, чIыгулэжьхэм къэралыгъо IэпыIэгъоу аратырэм зегъэу­шъом­бгъугъэнэу, къуаджэхэм Iоф ащашIэнэу нахь нэбгырабэ гъэкIогъэнэу, мэкъу-мэщым щылажьэхэрэм апае административнэ пэрыохъухэм къа­кIегъэчыгъэнэу, ныожъышъхьэ­хэм (улиткэхэм) яхъун фежьэнхэу рахъухьагъ.

Джащ фэдэу гъомылапхъэхэр икъоу къэхьыжьыгъэнхэм, АПК-м ипродукцие IэкIыб къэралыгъохэм аIэкIэгъэхьэгъэным, бизнес цIыкIум IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным, къуаджэм пае IофышIэхэр къэгъэхьазыры­гъэнхэм, къоджэдэсхэм Iоф­шIапIэхэр къафэгъотыгъэнхэм, къоджэ псэупIэхэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, ахэм ящыкIэгъэ социальнэ, инженернэ инфраструктурэр зэхэщэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх.

Зэхэсыгъом икIэуххэм къате­гущыIэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ хэгъэгумкIи, АдыгеимкIи зытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм мэхьанэшхо зэряIэр. Урысые Федерацием и Президент цIыфхэм Адыгеим зэращыIукIагъэм мэхьанэшхо зэриIэр, ащ игъоу цIыфхэм щалъэгъугъэмэ АПК-м илъэныкъо заулэмэ хэхъоныгъэ зэра­ра­гъэшIыщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум ипащэхэм, цIыфхэм яшIошIхэр къыдилъытэхэзэ, мэкъу-мэщми, къуаджэхэми хэхъоныгъэ арагъэшIы ашIоигъу. Тиреспубликэ IэпыIэгъушIоу къыIукIэрэр дэгъоу зэхешIэ, Урысые Феде­ра­цием мэкъу-мэщымкIэ и Ми­нистерствэ зэдэлэжьэныгъэ дэгъу дыриI. Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ языгъэшIыщт программакIэр къихьащт илъэсым пхыращэу аублэщт. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, федеральнэ гупчэм мылъкоу къыIэкIигъахьэрэр зэ­кIэ республикэм шIуагъэ къытэу ыгъэфедэщт. АщкIэ Адыгеим гъэхъэгъэ дэгъухэри иIэх.

«Владимир Владимир ыкъом хигъэунэфыкIыгъ чIыгулэжьхэм зэраIукIагъэм мэхьанэшхо зэриIэр. Къоджэдэсхэр зыгъэгу­мэкIырэ Iофыгъуабэ къаIэтыгъ. Адыгеим предложениехэу къыщахьыгъэхэр къыдилъытэзэ, Владимир Владимир ыкъом мэкъу-мэщым хэгъэгум зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ пшъэ­рылъ заулэ къыгъэуцугъ. Ад­министративнэ пэрыохъухэм къа­кIегъэчыгъэным, мэкъу-мэщым хэщэгъэ предпринимательхэр яIофшIэн кIэгъэгушIугъэнхэм, энергие къэкIуапIэхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм, электроэнергиемкIэ уасэхэм, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэм язэхэщэн Iофыгъохэу япхыгъэхэм язэшIохынкIэ къэралыгъом ипащэ иIэхэ еплъыкIэхэм адесэ­гъаштэ. Къуаджэхэм адэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ къэралыгъоми, цIыф­хэми ямылъку шIуагъэ къытэу къызыфагъэфедэн алъэкIыщт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу