Адыгеим и ЛIышъхьэ урысые Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кремлым и Александровскэ зал щыкIогъэ шIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм тыгъуа­сэ хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо тегъэпсыхьагъэу ар зэхащагъ.
Урысые Федерацием и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ проектэу «Мечтай со мной» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ятIонэрэ илъэс хъугъэ ар зыкIорэр.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо зыщыкIощтым ехъулIэу Вла­димир Путиныр тиреспубликэ зыщэIэм а Iофтхьабзэр Адыгеим ублагъэ щыхъугъ. Ставрополь краим щыщ шъэожъыем телефонымкIэ къэралыгъом ипащэ зыдэгущыIэм Гъэхъунэ Плъыжьым щыIэмэ зэрэшIоигъор къыриIогъагъ ыкIи ар фигъэцэкIагъ.

ЩыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэфэгъэ унагъохэу тихэгъэгу щыпсэухэрэм якIэлэцIыкIу мин пчъагъэмэ яшIоигъоны­гъэ­хэр афэгъэцэкIагъэ хъущтых проектэу «Мечтай со мной» зы­фиIорэмрэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэмрэ яшIуа­гъэкIэ. Кремлым щагъэуцугъэ елкэхэр кIэлэцIыкIухэр зыкIэ­хъопсыхэрэр зытетхагъэхэ открыткэхэмкIэ ИлъэсыкIэм ехъу­лIэу агъэкIэрэкIагъэх. Адыгеим щыщ кIэлэцIыкIуищмэ яшIои­гъоныгъэхэри ахэм ащыщыгъэх. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Елка желаний» зыфиIорэм тиреспубликэ икIэлэцIыкIухэм яоткрыткэхэр къыпихыгъэх ыкIи нэбгырэ пэпчъ зыкIэхъопсырэр фигъэцэкIэнэу ыгъэгугъагъэх. Артем Иванниковыр зыфэягъэр са­молетым исэу быбыныр, Юлия Суходоловар шIухьафтынэу ноутбук, Артем Макаровыр — планшет къаратынэу ары.

«ИлъэсыкIэр кIэлэцIыкIухэмкIэ анахь мэфэкIышхоу щыт, мы лъэхъаным хьалэмэтыбэмэ кIэлэцIыкIухэр яжэх ыкIи яшIоигъоныгъэхэр къадэхъунхэм щэгугъых. Тэри шIокI имыIэу ахэр афэдгъэцэкIэщтых.

Ары зэрэщытын фаери! ЩыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэу­цуагъэхэ кIэлэцIыкIухэр арых анахьэу тишIуагъэ зэдгъэкIынхэ фаер. Урысые Федерацием и Президент къырихьыжьэгъэ Iофтхьабзэм кIэлэцIыкIу мин пчъагъэ къызэлъеубыты. Проектым зеушъомбгъу, гупыкI зи­Iэхэ цIыфхэри а Iофтхьа­бзэхэм къахэлажьэх. ЗэкIэми тшIоигъор зы — тикIэлэцIыкIу­хэм амал зэриIэкIэ нахь инэу тафэгумэкIыныр, тынаIэ ате­тыныр, тифэбагъэ алъыдгъэIэсыныр ары. Мы Iофтхьабзэхэм ахэлажьэхэрэм япчъагъэ на­хьыбэ тшIы къэс, кIэлэцIыкIу­хэм нахьыбэу гушIуагъо къа­фэтхьыщт. ТэркIэ анахь тын лъапIэр тикIэлэцIыкIухэр дгъэгушIонхэр ары», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу