Лъэпкъым и лъынтхуэ

Мы тхыгъэ цIыкIум фIэсща псалъащхьэр щIэгъэлъэIуауэ къызыщыхъуни щыIэщ. Ауэ сыхущIемыгъуэжыну жысIащ, зыхуэзгъэфащэри, лъынтхуэр Iэпкъ-лъэпкъым зэрыхуэлажьэм хуэдэу, емызэшыжрэ псэхуи имыIэу лъэпкъым къалэн лъапIэ хуэзыщIа ди адыгэ газетырщ.

«Адыгэ псалъэм» сыщыт­хъуу щIэздзэмэ, къэувыIэжыкIэ сымыщIэу жысIэн згъуэтынущ, нэхъапэIуэкIи Iэджэрэ и гугъу сщIащи, зы псалъэщ щIыз­гъужынур — газетыфIщ. Ныкъусаныгъэ гуэр зимыIэ щыIэ­къым. ЕдгъэфIэкIуэнум хуитыр дэращ.
Илъэс зыбжанэ и пэкIэ газетым и цIэ «Ленин гъуэгур» зэтхъуэкIын щыхъум, зытедубыда нобэрей цIэ шэрыуэм хуабжьу йокIу абы и щхьэри. «Адыгэ псалъэм» хэлъщ лъэпкъым и псэри, и напэри, и лIыгъэри, и дунейри.

Зи цIэ къисIуа ди газетым нобэ гъусэ хуэсщIыну сыхуейт АР-м къыщыдэкI «Адыгэ макъ», КъШР-м я «Черкес хэку», Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыдигъэкI «Нарт» газетхэр. Абы щхьэусыгъуэ къезэгъи ублэкI мэхъуну иIэщ: Кавказ Ищхъэрэм и адыгэ республикищым я газетхэр зэгуэту мазищ къэс зэ къыдагъэкIыну зэрыщIадзэрэ мы нобэрейр 50-нэщ.


АтIэ, укъоджэри пIэщIэлъщ 50-нэ къыдэкIыгъуэ зэгуэтыр. Къеджи уэ абы уасэ хуэщIыж. Сэ мыр щыстхым сIэщIэлъар мыбы япэ ита, жэпуэгъуэкIуам дунейм къытехьа 49-нэ къыдэкIыгъуэ зэгуэтырщи, къызэрысщыхъуар кIэщIу жызоIэ: уеплъ пэтми зумыгъэнщIу дахэрэ, уеджэпэтми узыIэпишэу купщIафIэщ. Дахэ къэ нэр дэджылу лэч зэмыфэгъу зытхухкIэ щытедзакIэ. Сурэту итым и куэдагъри сыт! 70-м нэсу къызобж. Уахэплъэмэ, сыту дыкъулей жоIэ. Артист, тхакIуэ, егъэджакIуэ, щIэныгъэлI цIэры­Iуэ­хэр: КъардэнгъущI Зырамыку, ХьэдэгъэлI Аскэр, МэшбащIэ Исхьэкъ, Бэчыжь Лейлэ, псоми дизэхуэдэ Тут Заур, цIыхубэ тхакIуэхэу Нало Ахьмэдхъанрэ IутIыж Борисрэ, профессорхэу ХьэкIуащэ Андрей, Благъуэжь Зулъкъарин. Дэтхэнэр жыпIэн! Сыту дахэуи зэхэгъэува икIи зэхэзэгъа сурэтхэмрэ тхыгъэ­хэмрэ.

Мы 49-нэ къыдэкIыгъуэ сызыщытхъум ефIэкIыжыну зи къалэн 50-р бжыгъэ хъуреишхуэм и ныкъуэ щыхъукIэ дехъуэ­хъуну къелэжьри, я гъуэгур кIыхь, я бжыгъэр куэд тхьэм ищI, адыгэ лъэпкъым купщIафIэу игъащIэкIэ хурелажьэ.

КъыдэкIыгъуэ зэгуэтхэр з­хуэ­лажьэр республикищым щыпсэу адыгэхэм я закъуэкъым. Дуней псом нобэ щикъухьа шэрджэс­хэр зэрыщIэн, зэIущIэн, фIыуэ зэрылъагъун, я блэкIар къащIэжын папщIэ абы и мыхьэнэр къыпхуэмылъытэну инщ.

КъыдэкIыгъуэ зэгуэтхэм да­мэу ятетщ «Зыщ ди блэкIари, зыуэ щрет ди къэкIуэнури!» — жыхуиIэ псалъащхьэ пажэр. АтIэ, дамафIэ ирехъу адыгэ лъэпкъыр, нобэ дунейм щикъу­хьами, зэгуэр зэгъусэ хъужын хуэдэу.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.
КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ.