Зэнэкъокъум батырхэм зыщапсыхьэ

Адыгэ Республикэм и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щы­зэха­щагъ.

КIуачIэр зыщапсыхьэрэ зэха­хьэм батырхэр щызэIукIагъэх. Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу щы­лычым ебэныгъэхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэ­­нэкъокъум къыщылъэгъуагъ.

Красногвардейскэ районым щапIугъэхэ ОелI СултIан, кг 55-рэ, ШхончыбэшIэ Руслъан, кг 89-рэ, Шъэожъ Зураб, кг 109-м къехъу, ДышъэкI Налбый, кг 96-рэ, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Мыекъуапэ щыщхэу Влади­слав Пановым, кг 61-рэ, Евгений Молчановым, кг 109-рэ, апэрэ чIыпIэхэр афагъэшъо­шагъэх.

Кощхьэблэ районым щагъэсэгъэ Дзэсэжъ Аслъан, кг 67-рэ, текIоныгъэр къыдихыгъ. Сэнэщэкъо Адам, кг 73-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ, батырыр Кощхьэблэ районым щыщ.

Шэуджэн районым къикIыгъэхэ Хьабый Хъусен, кг 81-рэ, Хьагъур Рэджэб, кг 102-рэ, апэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

Красногвардейскэ районым икомандэ апэрэ чIыпIэр фа­гъэшъошагъ. Шэуджэн районым ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Кощхьэблэ районыр ящэнэрэ хъугъэ.

— Илъэс къэс мыщ фэдэ зэнэкъокъухэр зэхэтэщэх, тренерхэм, спортсменхэм яIоф­шIа­гъэ зэфэтэхьысыжьы, — къы­тиIуагъ Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзанэ. — Хэхъо­ны­гъэхэр зэрашIыхэрэм тегъэгу­шIо. Красногвардейскэ районым ихэшыпыкIыгъэ командэ ипащэу, тренерэу Чэмбэхъу Анзор иIоф­шIакIэ щысэ тепхынэу щыт.

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр Кубокым фэбэнагъэх. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Роман Казаковым Тэхъутэмыкъое районым тренерэу Iоф щешIэ. Ащ къызэрэтиIуагъэу, къоджэ спортым изыкъегъэIэтын ехьылIагъэхэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэхэрэм шIуагъэ къеты. Спортым ныбжьыкIэхэу пылъхэм шэн-хабзэхэр зэра­гъашIэх. Адыгэ быракъыр зэнэ­къокъухэм ащагъэбыбатэ.

— Адыгэ шъуашэр зэрэдахэр тэшIэ. Джащ фэдэу Адыгэ Рес­публикэм испортсменхэм яшъуа­шэхэр зэфэдэхэу хэгъэгум изэ­нэкъокъухэм ахэлэжьэнхэ фаеу Роман Казаковым елъытэ. Шъуашэр дахэу зепхьаным имэхьани Р. Казаковым тизэ­дэгущыIэгъу къыщыхигъэщыгъ.

Къоджэ спортым ныбжьыкIэхэр нахьышIоу пыщэгъэнхэр Чэмбэхъу Анзор ипшъэрылъ инэу елъытэ. КIалэр къуаджэм дэсызэ чIыгум фэщагъэу, шэн-хабзэхэр зэрихьэхэу щыIэныгъэм игъогу тещэгъэн фаеу А. Чэмбэхъум къытиIуагъ.

Тренерхэу Хьакурынэ Рус­лъан, Сихъу Аслъан, Гъубжьэкъо Арсен Адыгеим испорт ща­шIэх. Ахэр ныбжьыкIэхэм аIу­кIагъэх, гущыIэгъу афэхъугъэх.

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэ Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Чыржьын Му­хьарбый ыцIэ ехьы. ЕджапIэм урысхэм, ермэлхэм, къэндзал­хэм, адыгэхэм, нэмыкIхэм зы­щагъасэ. Къуаджэхэм, къалэхэм яспорт псэуалъэхэм язытет на­хьышIу зэрэхъурэм ишIуа­гъэкIэ спортсменхэм яIэпэIэ­сэныгъэ хагъахъо. Кощхьаблэ щапIугъэ Дзэсэжъ Аслъан Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэ­къокъу дышъэр къыщихьыгъ. Тренерэу Сихъу Аслъан ипащэу зэIукIэгъухэм зафегъэхьазыры.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэм арытхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзы­хыгъэхэр, тренерхэр; зэнэкъо­къум батырыр хэлажьэ.