ЯщыIэкIэ-псэукIэ зыщигъэгъозагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ общественникхэм аIукIагъ. Рес­пуб­ликэр нэбгырэ 16-мэ къагъэлъэгъуагъ.

Iофтхьабзэр зыщыкIуагъэр лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу поселкэу Инэм щашIыгъэ гурыт еджэпIакIэр ары. Мэкъумэщ хъызмэтым ыкIи къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным иIофыгъу ары шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъум анахь шъхьаIэу щыщытыгъэр.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Алексей Гор­деевыр, Урысыем и Президент иIэпыIэгъоу Игорь Левитиныр, федеральнэ министрэхэу Дмитрий Патрушевымрэ Максим Топылинымрэ, УФ-м и Президет и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, къэралыгъом финансхэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу Андрей Ивановыр.

Владимир Путиным зэдэгущыIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, УФ-м и Къэралыгъо совет изэхэсыгъо ипэгъокIэу аграрнэ шъолъырым къэкIон амал зэриIэр къызфигъэфеди, общественностым зэрэIукIагъэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Мы отраслэм ылъэны­къокIэ гъэхъэгъэшIухэр тиIэх. Экономикэ хэхъоныгъэу ышIырэр процент 1,3-м кIахьэмэ, мэкъумэщ къыдэгъэкIыныр про­цент 4,1-рэ мэхъу. Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынымкIэ мыр анахь шъхьаIэу щытхэм ащыщ пIоми ухэукъощтэп. Урысыем имэкъумэщ хъызмэт къэралыгъом ищыкIэгъэ гъомылэпхъэ шъхьаIэхэр зэрэIэкIигъахьэхэрэм дакIоу, экспортым ылъэныкъокIи IофшIэнышхо егъэцакIэ, — къы­хигъэщыгъ Владимир Путиным.

Адыгеим иобщественникхэм гухэлъ, предложение гъэнэфагъэхэр яIэхэу зэIукIэгъум къе­кIолIагъэх. АР-м имуниципальнэ образованиехэм я Ассоциацие иправление итхьаматэу Хъоткъо Хъызыр гущыIэр зыратым мыщ фэдэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэр Адыгеим щыригъэ­кIокIынэу къызэрэхихыгъэмкIэ, ежь зэIукIэгъур зэлъашIэрэ лет­чик-космонавтэу Анатолий Березовоим ыцIэ зыхьырэ гурыт еджапIэм зэрэщызэхащагъэмкIэ къэралыгъом ипащэ фэрэзагъ. Мы гъэсэныгъэм иучреждениякIэу Инэм къыдэуцуагъэм ишIуа­гъэкIэ кIэлэеджакIохэр зы сме­нэкIэ еджэнхэ амал яIэ зэрэ­хъугъэр анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ. Ащ дакIоу къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным къыдыхэлъытэгъэ псэуалъэхэм яшIынкIэ агъэхьазырырэ про­ектхэм япхыгъэ IофшIэным пэ­Iухьэрэ мылъкум изы Iахь шъолъырхэм афызэкIэгъэкIо­жьыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм зягъэушъомбгъугъэным епхыгъэ предложение Хъ. Хъоткъом къыхьыгъ.

Президентым ипшъэрылъкIэ мы Iофыгъом УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ хэп­лъэщт. Джащ фэдэу добровольчествэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, къоджэ псэупIэхэм адэс ныбжьыкIэхэр волонтер проект­хэм нахьыбэу ахэлэжьэнхэмкIэ Адыгеим илIыкIохэм къахьыгъэ предложением Урысыем и Президент дыригъэштагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Гумэ Анжелэ мэкъу-мэщым фытегъэпсыхьэгъэ спе­циалистхэм ягъэхьазырын фэгъэзэгъэ апшъэрэ еджапIэхэм къэралыгъо IэпыIэгъоу арагъэгъотырэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ предложениеу къыхьыгъэри Владимир Путиным игъоу ылъытагъ.

Шъолъырым ибренд шъхьаIэу адыгэ къуаем иIофыгъо шъхьа­фэу тегущыIагъэх. Общественнэ организациеу «Адыгэ къуаер къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз» зыфиIорэм хэт ТIэшъу Руслъан къыIотагъ мы гъомылапхъэр хэбзэнчъэу къыдэзыгъэкIыхэрэм шIуагъэ къытэу зэрапIэшIуе­кIохэрэр, а лъэныкъомкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ къэралыгъом ипащэ фэрэзагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу адыгэ къуаер къызщыдагъэкIын фит закъор Адыгеир ары. Мы илъэсым имэзэ 11 республикэм къое ыкIи къое продукт тонн мин 15,7-рэ къыщахьыгъ. Продукциер Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм, Германием, ОАЭ-м, Азербайджан, нэмыкIхэм ащы­IуагъэкIы.

Адыгэ къуаер зэрэIэшIу дэдэр Урысыем и Президент къы­хигъэщыгъ, IофшIэным игъэ­кIэжьынкIэ мыщ фэгъэзэгъэ предприятиехэм агъэкIодырэ ахъщэм изы Iахь афызэкIэ­гъэкIожьыгъэнымкIэ предложениеу къахьыгъэм хэплъэнэу профильнэ ведомствэм ипащэ пшъэрылъ фишIыгъ.

— Республикэм къызэрэ­кIуагъэмкIэ Владимир Путиным инэу тыфэраз. Шъолъырым иэкономикэ пэрытныгъэ чIыпIэ щызыIыгъыр аграрнэ секторыр ары. Ар къыдэтлъытэзэ, мэ­къумэщ хъызмэтым хэхъоныгъэ ышIыным тынаIэ тет, ащ иструк­тури зэхъокIыныгъэхэр фэтшIыгъэх. Зэфэхьысыжьхэм къагъэлъагъо непэ мыщкIэ гъогу тэрэз къызэрэхэтхыгъэр. ЗэIукIэгъум къыщахьыгъэ предложениехэр ыкIи УФ-м и Президент пшъэ­рылъэу къыгъэуцугъэхэр тапэкIэ тиIэубытыпIэщтых, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Программэу «Къоджэ псэу­пIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн 2019-рэ илъэсым рес­публикэм сомэ миллион 339,7-рэ щыпэIуагъэхьащт. 2020-рэ илъэсым а пчъагъэр сомэ миллион 555,3-м кIэхьанэу агъэ­нафэ.

Владимир Путиным къызэриIуагъэмкIэ, къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным ипрограммакIэ иIофшIэн къихьащт илъэ­сым ригъэжьэщт. Феде­ральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 660,7-рэ Адыгеим щагъэфедэщт.
ТХЬАРКЪОХЪО Адам.