Владимир Путиныр Адыгеим щыIагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Адыгеим къызэкIом, къэ­гъагъэхэр къэзыгъэкIырэ предприятиер — хэгъэгум и КъыблэкIэ анахь ин­хэм ащыщыр тыгъуасэ зэ­ригъэлъэгъугъ.

Владимир Путинымрэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Зеленый дом» зэдыщыIагъэх. 2010-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мы компаниер розэхэм якъэгъэкIын пылъ.

Къэгъагъэхэр къызэрагъэкIырэ шIыкIэм Владимир Путиныр нэIуасэ фашIыгъ, розэхэм зэрадэлажьэхэрэр къы­фа­Iотагъ. Розэ лъэпкъ 50 непэ мыщ къы­щагъэкIы, ахэм ащыщэу тIур предприятием къыщыхахыгъ ыкIи Голландием щарагъэтхыгъ.

Илъэси 9-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, гектари 5 зэлъызыубытырэ комплексым иапэрэ чэзыу зэратIупщыгъэр шъугу къэтэгъэ­кIыжьы. Мыгъэ гектари 4,5-рэ зэлъызыубытырэ ятIонэрэ комплексым Iоф ышIэу ригъэжьагъ. Инвестиционнэ проектыкIэм ишIын сомэ миллиард 1,2-рэ тефагъ. Нэбгырэ 200-м фэдизмэ комплексым Iоф щашIэ. Автоматикэр зыщыгъэфедэгъэ джырэ оборудование предприятием чIэт. КъэкIыхэрэм якъэу­хъумэнкIэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зы­мыушIоирэ амалхэр ары производствэм щагъэфедэхэрэр.

Адыгеим къыщагъэкIырэ розэхэм дэгъоу къазэракIэупчIэхэрэр, Урысыем ишъолъырыбэмэ: Москва, Саратов, Рос­тов хэкухэм, Татарстан, Къырым, Ставрополь, Краснодар крайхэм ахэр къащащэфын зэралъэкIыщтыр хагъэунэ­фыкIыгъ.

Производствэр зэрэзэхэщагъэм Владимир Путиным осэ дэгъу къыритыгъ, компанием ипащэхэм гъэхъагъэ хэлъэу проектхэр пхыращынэу афэлъэIуагъ.