Адыгеим иагропромышленнэ комплекс нэIуасэ зыфишIыгъ

Урысыем и Президен­тэу Владимир Путиныр ООО-у «Зеленый дом» зыфиIорэм тыгъуасэ зэ­кIом, Адыгеим иагропромышленнэ комплекс икъэ­гъэлъэгъон нэIуасэ зыфишIыгъ. Республикэм ихъызмэтшIапIэхэм къа­гъэкIыгъэ ыкIи перера­боткэ ашIыгъэ мэкъумэщ продукцие 360-рэ экспозицием хэхьэ.


Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат респуб­ликэм чIыгулэжьынымкIэ, былымхъунымкIэ ыкIи перерабатывающэ промышленностымкIэ гъэхъа­гъэу иIэхэм хэгъэгум и Президент ащигъэгъозагъ. ГъэщхэкIхэр, былымылыр, пцэжъые лъэпкъ зэ­фэшъхьафхэр, тыгъэгъэзэ дагъэр, IэшIу-IушIухэр, адыгэ щаир, шъоур ыкIи нэмыкIхэр мыщ щыра­гъэ­лъэгъугъэх.

Адыгеим ипащэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, адыгэ къуаер республикэр ана­хьэу къызэрашIэжьырэмэ ащыщ. Хэгъэгу кIоцIми, IэкIыб къэралыгъохэми ар ащыIугъэкIыгъэнымкIэ Iофхэр непэ чанэу зэра­хьэх. Мыгъэ къое тонн мин 15,7-рэ къыдагъэ­кIыгъ. 2021-рэ илъэсым ехъулIэу къое тонн мин 16,5-рэ къыдагъэкIынэу рахъухьэ.

ООО-у «Тамбовскэ щэ заводым» игенеральнэ директорэу Лъэустэнджэл Мурат адыгэ къуаер IэкIыб къэралыгъохэм ащэнымкIэ ама­лэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу къэралыгъом ипащэ къыфиIо­тагъ. Генеральнэ директорым къызэриIуагъэмкIэ, адыгэ къое лъэпкъ зэфэшъхьафхэм, къое гъугъэхэри ахэм зэрахэтхэу, непэ дэгъоу къакIэупчIэх. Щэ заводым ипродукцие феде­ральнэ сатыушIыпIэхэми ащащэ. Джащ фэдэу адыгэ къуаер Германиеми, Араб Эмират Зэхэтхэми аIэкIагъахьэ.

Владимир Путиныр ООО-у «Экспресс-Кубань» зыфиIорэм зэкIом, республикэм къыщы­дагъэкIырэ пхъэшъхьэ-мышъхьэпсхэмрэ хэтэрыкIыпсхэмрэ зыIуигъэфагъэх. Генеральнэ директорэу КIэдыгъ Аслъан зэ­рэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсищым къыкIоцI производствэм евро миллиони 2,5-рэ халъ­хьагъ. Джащ фэдэу предприятием ипродукцие федеральнэ сатыушIыпIэхэми ащащэ.

Владимир Путиным рес­пуб­ликэм мэкъумэщ продукцие къы­щызыхьыжьхэрэм яIоф­шIэн­кIэ гъэхъагъэхэр ашIынэу къа­фэлъэIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгум и Президент къыфиIотагъ рес­публикэмрэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэрэ зэ­дэлэжьэныгъэ дэгъу зэрэзэдыряIэм Адыгеим иаграрнэ секторрэ икъуаджэхэмрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэпсы­хьэгъэ программэхэр гъэхъагъэ хэлъэу зэрагъэцакIэхэрэм афэ­гъэхьыгъэу.

Адыгеим имэкъу-мэщ сомэ миллиард 22,4-рэ зыосэ продук­цие мыгъэ къызэрэщахьы­жьы­гъэр, 2018-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 5-кIэ ар зэрэ­нахьыбэр хагъэунэ­фыкIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу