IункIыбзэхэр аратыжьыгъэх

Тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм те­тэу Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие къыфэкIогъэ патруль автомобиль 11-мэ яIун­кIыбзэхэр АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ иминистрэу, генерал-майорэу Владимир Алай къулыкъушIэхэм аритыжьы­гъэх.


Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм хэхьэрэ федеральнэ программэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным» къыдыхэлъытагъэу IэкIыб къэралыгъом къыщашIыгъэ машинэ лъэпкъэу «Шкода-Октавия» зыфиIохэрэр къэкIуагъэх.

Министрэу Владимир Алай къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ:

— Федеральнэ программэм ишIуагъэ­кIэ патруль автомобиль 11-у шъуикъулыкъу къыфэкIуагъэхэр ифэшъуашэу зэрэжъугъэфедэщтхэм сицыхьэ телъ. Гъогу хъугъэ-шIагъэхэр анахьэу зыщыхъу­хэрэ чIыпIэхэм мы машинакIэхэр атетыщтых. ЗэрэдгъэнафэрэмкIэ, 2024-рэ илъэсым ехъулIэу инспекцием иавтопарк джырэ лъэхъаным диштэрэ техникэмкIэ икъу фэдизэу зэтырагъэпсыхьащт.

Джащ фэдэу, цIыфхэр къызэращыгугъыхэрэр къагъэшъыпкъэжьызэ, игъом IэпыIэгъу афэхъунхэу, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэр къыхагъэщынхэу генерал-майорым къариIуагъ.

Къыхэгъэщыгъэн фае, Къэралыгъо автоинспекцие къулыкъур тилъэхъанэ диштэу зэрэдакIорэр. ЩыIэжьэп а лъэ­хъанэу «бэщ къолэнымрэ» сырынэмрэ инспекторым зыщиIыгъыгъэхэр. Джы зэпхыныгъэм иамалышIухэр, компьютерхэр, зэрашырэ приборхэр аIыгъых, къэбархэр зэрытхэ базэхэм ахэхьанхэ алъэкIы.

Ащ ишыхьат непэрэ автомобилыкIэхэу гъогу инспекторхэм аратыгъэхэр. Ахэм акIоцI мэкъэ инкIэ узэрэгущыIэщтхэ, радиостанцие, видеорегистраторыр, апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зэрарагъэгъотыщтыр арытых.

Ау зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп сыд фэдэрэ машини сыдэущтэу зэтегъэ­псыхьагъэми, полицием икъулыкъушIэ зэблихъун зэримылъэкIыщтыр.
Iэшъынэ Сусан.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихы­гъ.