Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир ясурэт

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ сурэтхэмкIэ къэгъэлъэгъогъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам зэрищэгъэ зэхахьэм республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэу, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ къэ­гъэлъэгъогъэным Iофтхьабзэр ехьы­лIагъ. СурэтышIхэр тичIыпIэ да­хэхэм ащыIэхэу алъэгъурэр, гупшысэу ашIырэр яIофшIагъэ къыщаIуатэ.

«Бжыхьэ пленер» зыфиIорэр республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим исурэтышIхэм я Союз, республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ иIофышIэхэм зэхащагъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь къызэрэтиIуагъэу, къэгъэлъэгъоным уеплъызэ, Адыгеим ичIыпIэ дахэхэм ятеплъэ нахьышIоу зыщыогъэгъуазэ.

Бжыхьэм къушъхьэр зэрэдахэр Д. Манакьян исурэт къыщеIуатэ. Псыхъор къызыщежьэрэ чIыпIэхэм ятеплъэ Е. Абакумовам исурэт фигъэхьыгъ. Къушъхьэм апэрэ осыр къызэрэщесырэм ехьылIагъэми узыIэпещэ. В. Нихотиным исурэтэу бжыхьэм фэгъэхьыгъэр чIыпIэм идэхагъэ епхыгъ. А. Бырсырым иIэпэIэсэныгъэ къыщыхигъэщырэр тичIыгу къызэрыкIоу зэрэщымытыр ары. Чъыгым, псыхъом, ошъогум сурэтышIыр яплъызэ, тишъолъыр идэхагъэ къыреIотыкIы. Р. Хъуа­жъым исурэтхэри гум къегущыIыкIых, щыIэныгъэр къаIуатэ.

В. Бирюковым, И. Бредихинам, И. Рожковам, Л. Синявскаям, нэмыкIхэм ясурэтхэри лъэгъуп­хъэх. Адыгэхэм ятарихъ чIыгу, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ядэхагъэ гъэшIэгъонэу къызэрагъэлъа­гъорэм Шэуджэн Бэлэ уасэ фишIыгъ, республикэм культурэмкIэ и Министерствэ и Щытхъу тхылъ Елена Абакумовам ритыжьыгъ.

Республикэм исурэт къэгъэлъэ­гъуапIэ щыкIогъэ зэхахьэм искусствэм хэщагъэхэр, кIэлэеджа­кIохэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх, Д. Манакьян, Е. Абакумовар, А. Бырсырыр, фэшъхьаф сурэтышIхэри ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх. Къушъхьэм гукIэ ущыIэу псыхъо чъэрым ыпашъхьэ уитэу огупшысэ, ошъогу къаргъомрэ тыгъэм инэбзыйхэмрэ къызэрэшIэтыхэрэм уяплъызэ, сурэтэу плъэгъурэр искусствэм ыбзэкIэ къызэрагъэлъагъорэм уегъэгушIо.

Сурэтыр къэгъэлъэгъоным къы­щытетхыгъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.