Пчъагъэр тифедэп

«Кубань» Краснодар – «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – 45:23-рэ.
Тыгъэгъазэм и 19-м Краснодар щызэдешIагъэх.

Хэгъэгум гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэм язичэзыу ешIэгъу икIэух тигъэгушIуа­гъэп. «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Никита Голуб къызэрэтиIуагъэу, тикомандэ иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъоным фэшI зэхъокIыныгъэхэр щыкIощтых.

Тыгъэгъазэм и 24-м «АГУ- Адыифыр» «Ладэм» Мыекъуапэ щыIукIэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.