ИлъэсыкIэм МРОТ-ри кIэщт

Къэралыгъо Думэм щаштэгъэ зако­ныкIэр анахь лэжьэпкIэ макIэу цIыф­хэм къаратырэр (МРОТ-р) сомэ мин 12130-рэ зэрэхъурэм фэ­гъэ­хьыгъ.

Къихьащт илъэсым иапэ­рэ мазэ къыщегъэ­жьагъэу ар зыфэдизыгъэм сомэ 850-рэ къы­хагъэхъощт. ЗэрэхъурэмкIэ, МРОТ-р проценти 7,5-рэ къызэраIэтырэр.

Джащ фэдэу законыкIэм джыри къыделъытэ илъэс къэс щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу МРОТ-р къаIэтызэ зэрашIыщтыр. Ар зыпшъэ ралъхьэхэрэр шъолъырхэм япащэхэр ары, ахэм амал яIэмэ, цIыфхэм къаратырэ МРОТ-м афыхагъэхъон фитых. 2018-рэ илъэсым анахь лэжьэпкIэ макIэу хэгъэгум илъым фэдиз нахь къызэрамытыщты­гъэхэр нэбгырэ миллион 19-м нэсыщтыгъ. 2017-рэ илъэсым ар елъытыгъэ-мэ, лэжьэпкIэ макIэр къы­зэратыщтыгъэхэм япчъагъэ къыщыкIэгъагъ. Къэралыгъом МРОТ-р тIо къызэриIэтыгъэм ишIуагъэ къэкIогъагъ.

Президентэу Владимир Путиным анахь лэжьэпкIэ цIыкIум фэдиз нахь къызэ­рамытыхэрэм къэра­лы­гъо хьакъулахьхэр ялэ­жьапкIэ хамыгъэкIынхэу зэрашIыщтым тегущыIэнхэр игъо хъугъэу ылъытагъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.