Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 45-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 25-м зэIуа­гъакIэ.


Зэхэсыгъом зыщатегущыIэщтхэ Iофыгъохэм мы къыкIэлъыкIохэрэр ахагъэхьагъэх: Адыгэ Республикэм и Законхэу «Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо тамыгъэхэм яхьылIагъ», «ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным ехьы­лIагъ», «Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ комиссиехэм яхьылIагъ» зыфиIохэрэм афашIырэ зэхъокIыныгъэхэм ятIонэрэу ахэплъэ­гъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм и Законэу «Организациехэм ямылъку тыралъхьэрэ хэбзэIахьым ехьылIагъ» зыфиIорэм иа 1-рэ статья ия 4-рэ пункт кIуачIэ имыIэжьэу лъытэгъэным фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм апэрэу хэплъэгъэныр, Адыгэ Республикэм и Законхэу «ЫпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу къаратынымкIэ цIыфхэм яфитыныгъэ­хэр гъэцэкIэгъэнхэм ехьылIагъ», «ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ Адыгэ Республикэм и ЧIыпIэ фонд 2019 – 2021-рэ илъэсхэмкIэ ибюджет ехьылIагъ», «ЧIыгу Iахь зырызхэр зэрэзэтыраутыщтхэ планым игъэхьазырынкIэ кадастрэ IофшIэнхэм атефэщт ахъщэм ехьылIагъ», «ЗычIэ­сыщт унэхэу социальнэ наймым къы­дилъытэрэ зэзэгъыныгъэхэмкIэ аратыхэрэр зищыкIагъэу щыт цIыфхэм яучет чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм зэрэзэхагъэуцорэ шIыкIэм ехьылIагъ», «ШIушIэ IофшIэным къэралыгъо IэпыIэгъу етыгъэным ехьылIагъ», «Административнэ хэбзэукъоныгъэхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м зэхэсыгъохэр зыщыкIохэрэ Залышхоу хэтым сыхьатыр 10.00-м IофшIэныр щырагъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный