Адыгеимрэ Азербайджанрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм экспортым IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Гупчэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэ тыгъэгъазэм и 16 — 17-м зэхащагъ. Ащ къыдыхэлъыта­гъэу Азербайджан ипредпринимательхэмрэ чIыпIэ компаниехэм ялIыкIохэмрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ, язэпхыныгъэ, язэдэлэжьэныгъэ зэрагъэ­пытэщтым тегущыIагъэх.


Адыгеимрэ Азербайджанрэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iоф зэрэзэдашIэн алъэкIыщтым тегущыIагъэх, джащ фэдэу предприятие заулэм яплощадкэхэм ащыIагъэх.

IэкIыб къэралыгъом идистрибьютерхэм ыкIи компание-импортерхэм республикэм анахьэу ащышIогъэшIэгъоныр гъомылэпхъэ промышленностыр ары (тыгъэгъэзэ дагъэр, продукцие ыкIи псы зэфэшъхьафхэр), джащ фэдэу унагъом щагъэфедэрэ химиер, машинэшIыныр ыкIи редукторхэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, Адыгеим къыща­хьыжьырэ мэкъумэщ продукциеми къыкIэупчIэх – коцым, соем ыкIи пынджым.

Азербайджан къикIыгъэхэ лIыкIохэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэхэм ащыщ эфирнэ дагъэр къыдэзыгъэкIырэ шъо­лъыр предприятиехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр. Мы продукциер Азербайджан ащэнышъ, ащ тестхэр рагъэ­кIунхэу лъэ­ныкъохэр зэзэгъыгъэх. Ащ изэфэхьысыжьхэр дэгъу зыхъукIэ, экспорт зэзэгъыныгъэ зэдашIыщт.

Азербайджан ибизнесменхэм Адыгеим экономикэ зэпхыныгъэу дыряIэр агъэпытэным фэхьазырых, шъолъыритIур зыдэщысхэ чIыпIэхэр зэрэзэпэблагъэхэм, ащ къыхэкIыкIэ логистическэ чIэнагъэу ашIын алъэкIыщтыр нахь макIэ зэрэхъу­рэми Iофыр къегъэпсынкIэ.

Предпринимательствэм ишIуагъэ рагъэкIыным фытегъэпсыхьэгъэ инфраструктурэм хэхьэ АР-м экспортым IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Гупчэ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр шъолъырым къыщыдагъэкIырэ продукциер ыкIи фэIо-фашIэхэр зыщыIуагъэкIыхэрэ дунэе чIыпIэхэм зягъэушъомбгъугъэныр ары.

— Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи предпринимательскэ гухэлъым IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ мы гупчэр гъэпсыгъэ хъугъэ, — къыщаIуагъ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ.

(Тикорр.).