Адыгабзэм икъэухъумэнкIэ зэшIуахыгъэхэр

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ Советэу АР-м и ЛIы­шъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зэхэсыгъо иIагъ. КъумпIыл Мурат иунашъокIэ ар зэрищагъ гъэсэныгъэмкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур.

Апэрэ Iофыгъоу зэхэсыгъом зыщыхэплъагъэхэр зыфэгъэхьы­гъагъэр адыгабзэм икъэухъумэн, ихэгъэхъон, игъэфедэн епхыгъэхэу респуб­ликэм игурыт еджапIэхэм апае 2019-рэ илъэсым Iофтхьабзэу зэхащагъэхэр ары. Ащ къытегущыIагъ гъэсэныгъэмкIэ министрэр.

— Мыгъэ бзэм фэгъэхьыгъэу макIэп тшIагъэр, ау джыри тапэ илъыр бэ, — къыIуагъ ащ. — 2019-рэ илъэсым кIэлэеджэкIо 7258-мэ (а 1 — 11-рэ классхэр) адыгабзэр зэрагъашIэ, ар блэкIыгъэ илъэсым ебгъа­пшэмэ, фэди 187-кIэ нахьыб. Адыгабзэр къэралыгъуабзэу нэбгырэ 17261-мэ ыкIи адыгэ литературэр адыгабзэкIэ еджэ­кIо 26450-мэ зэрагъашIэ. Рес­публикэм ит еджэпIи 150-мэ адыгабзэмрэ адыгэ литерату­рэмрэкIэ кIэлэегъэджэ 273-мэ Iоф ащашIэ.

КIэрэщэ Анзаур зигугъу къы­шIыгъэхэм ащыщ бзэм икъэу­хъумэнкIэ, ихэгъэхъонкIэ Проектнэ офисэу ЛIыIужъу Адамэ зипащэр мыгъэ зэрэзэхащагъэр. АщкIэ къалэм иеджэпIи 4 къыхахыгъ — Адыгэ республикэ гимназиер, гурыт еджапIэхэу NN 2-р, 5-р, 7-р — бзэр нахь куоу ащарагъэшIэнэу. 2019-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м апэрэ классым чIэхьэгъи 161-мэ ныдэлъфыбзэр куоу арагъэ­шIэщт. АщкIэ ищыкIэгъэщтхэ кабинетхэм язэтегъэпсыхьан, компьютерхэм, интерактивнэ доскэхэм, тхылъхэм, нэмыкIхэми якъэщэфын пэIуагъэхьанэу къыхахыгъэ еджапIэ пэпчъ сомэ миллион зырыз ратыгъ.

АдыгабзэмкIэ олимпиадэм хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъугъэр гъэсэныгъэмкIэ министрэм хигъэунэфыкIыгъ. Республикэ едзыгъом я 9 — 11-рэ классхэм арыс еджэкIо 82-рэ хэлэжьагъ ыкIи 41-мэ щытхъу тхылъхэр аратыгъэх.

Къэралыгъо аттестационнэ ушэтыныр адыгабзэмкIэ нэ­бгыри 173-мэ атыгъ, гъэхъэгъэ мыдэйхэр къагъэлъэгъуа­гъэх.

— «Федеральный перечень учебников» зыфиIорэм тирес­публикэкIэ тыхэфэнэу тыфай, — къыIуагъ КIэрэщэ Анзаур. — Къэндзалхэм анэмыкI ащ хэтэп. Мыгъэ лъэбэкъушхо тшIы­гъэ, ащ тыхэхьаным пае программэ 13 Москва ядгъэхьыгъ. Зыр хагъэхьэгъах, адрэ 12-р шIэхэу хагъэхьанхэм Iоф дэтэшIэ. Гурыт еджапIэхэр къыз­кIэ­лъэIугъэхэ тхылъхэр къыдэдгъэ­кIыжьыгъэх, сомэ миллиони 10 фэдиз тхылъхэу зэрэрагъэджэщтхэм апэIудгъэхьагъ. А гумэкIыгъор щыгъэзыягъэ хъугъэ.

ШIэгъэнхэ фаехэу къэкIощт илъэсым Советым зыфигъэуцужьырэмэ анахь шъхьаIэхэм министрэр къащыуцугъ. Ахэм ащыщ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм къащырагъэжьэнышъ, бзэр куоу арагъэшIэныр. Ащ пае къа­лэм дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 9 къы­хахыгъ. 2020-рэ илъэсым ахэм къа­чIэхьащтхэ сабыйхэм игъэ­кIотыгъэу адыгабзэмкIэ Iоф ада­шIэщт. Джащ фэдэу КВН джэ­гукIэр адыгабзэкIэ зэхащэн гухэлъ зэрэщыIэр къыхигъэщыгъ. Мультфильмэхэм язэ­дзэкIыни лъагъэкIотэщт.

Культурэм иамалхэмкIэ адыгабзэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэхэ Iофтхьабзэхэу культурэмкIэ министерствэм зэрихьэхэрэм къатегущыIагъ ведомствэм ипащэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн ыкIи икъэухъумэн фэIорышIэрэ Iофтхьэбзэ 600 фэдиз зэха-щагъ, ахэм нэбгырэ мин 60-м ехъу ахэлэжьагъ.

Нэужым кIэлэегъэджэ кадрэхэр зэрагъэхьазырхэрэм къатегущыIагъ Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет ипащэу Хьамырзэкъо Нурет. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, тызхэт илъэс еджэгъум факультетым къычIахьэмэ зы­шIоигъомэ лъэIу тхылъ 42-рэ къатыгъ. Бюджет чIыпIэу щы­Iагъэр 25-рэ. нэмыкI программэхэу факультетым щы­пхы­ращыхэрэми пащэм ягугъу къы­шIыгъ.

КъэкIощт илъэсым Советым пшъэрылъэу зыфигъэуцужьы­хэрэр агъэнэфагъэх, ащ епхыгъэхэу унашъохэри ашIыгъэх.

Iэшъынэ Сусан.