Шапхъэу пылъхэр аукъохэ хъущтхэп

Iашэр къызэрэрагъэкIокIырэм епхыгъэ хабзэр зыукъохэрэ цIыфхэм ыкIи орга­низациехэм административнэ пшъэдэкIыжь зэрарагъэхьыщтымкIэ Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм макъэ арегъэIу.

Административнэ хэбзэукъоныгъэхэмкIэ УФ-м и Кодекс зэритхагъэмкIэ, Iашэр хэбзэнчъэу къезыгъэкIокIыхэрэм, мыщ­кIэ лажьэ зиIэхэу къыхагъэщыхэрэм алъэныкъокIэ мыхэм афэдэ хэукъоныгъэхэмкIэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьы:

— Iашэм ыкIи ащ щэгынэу игъусэхэм якъыдэгъэкIынкIэ, якъызIэкIэгъэхьанкIэ, ящэнкIэ, яухъумэнкIэ, язещэнкIэ, язехьанкIэ, язэIугъэкIэнкIэ, якъэгъэлъэгъонкIэ е Iашэр ыкIи ащ игъусэ щэгынхэр, джащ фэдэу къаохэрэ пкъыгъохэр учет шIыгъэнхэмкIэ, Iашэр щынэгъончъэу щытынымкIэ е Iашэр агъэфедэн зэралъэкIыщтымкIэ медицинэ уплъэкIунхэр шIыгъэн­хэмкIэ шапхъэхэр зэраукъуагъэхэмкIэ;

— цIыфхэм ыкIи къулыкъу зыхьыхэрэм агъэфедэхэрэ Iашэхэм макъэ апызымыгъэIукIырэр зэрэхагъэуцорэмкIэ;

— хэбзэнчъэу Iашэр къызэрэдагъэкIырэмкIэ, зэращэрэмкIэ ыкIи пневматическэ Iашэр зэрэзэIахыжьхэрэмкIэ;

— Iашэмрэ ащ кIыгъу щэгынхэмрэ зыгорэм фагъэхьыхэ ыкIи зэращэхэ хъумэ шапхъэу пылъхэр зэраукъохэрэмкIэ;

— зыщыонхэу къыхахыгъэхэ чIыпIэхэм Iашэр ащыгъэфедэгъэнымкIэ шапхъэхэр зэраукъуагъэхэмкIэ;

— Iашэм ыкIи ащ игъусэхэ щэгынхэм апылъ сертификатым ишапхъэхэр зэраукъуагъэхэмкIэ;

— Iашэр тхыгъэнымкIэ ыкIи ар учетым хэгъэуцогъэнымкIэ пIалъэу щыIэр зэраукъуагъэмкIэ.

Мы лъэныкъохэмкIэ административнэ хэукъоныгъэхэр зышIыгъэхэм тазырэу сомэ мин 500-м нэс ыкIи чэщ-зымэфэ 15-м нэс хьапс атыралъхьан, ащ дакIоу Iашэр агъэфедэн фимытхэу аIахын алъэкIыщт. Мыщ дэжьым къэIогъэн фае, IэнатIэмэ аIутхэм мы хэукъоныгъэхэмкIэ илъэси 2-м нэс хьапс атыралъхьащт, юридическэ цIыфхэм яIофшIэн чэщ-зымэфэ 60-кIэ къызэтырагъэуцощт.

ЦIыфхэм ыкIи организациехэм зыщагъэгъупшэ хъущтэп агъэфедэрэ Iашэр хабзэм диштэу Урысые Федерацием къызэрэщырагъэкIокIын, Федеральнэ законэу «Iашэм ехьылIагъ» зыфиIорэм ишапхъэхэм атетэу ар агъэфедэн зэрэфаер.