Тыгъэгъазэм и 20-р – Урысые Федерацием щынэгъончъэнымкIэ икъулы­къухэм яIофышIэ и Маф

Урысые Федерацием щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые Федерацием щы­нэгъончъэнымкIэ икъулыкъу­хэм яIофышIэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Къэралыгъом ифедэхэр къэухъумэгъэнхэр, иIэкIыб ыкIи иIэкIоцI щынэгъончъагъэ мыукъогъэныр пшъэрылъы­шхоу ренэу щытыгъэх ыкIи къэнэжьых. А пстэуми шIэныгъи, теубытагъи, пытагъи ящыкIагъ.

Конституцием къыдилъы­тэхэрэр мыукъогъэнхэм, эк­стремизмэмрэ терроризмэмрэ апэуцужьыгъэным апае къулыкъу гъэнэфагъэхэм зэшIуа­хыхэрэ Iофтхьабзэхэм Урысыер нахь пытэнымкIэ, ащ иобщественнэ-политикэ зыпкъ­итыныгъэ мыукъогъэнымкIэ, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ мэхьанэшхо яI.

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэ­фэкIым фэшI къатIомэ тшIоигъу гуетыныгъэ фышъуиIэу Iоф зэрэшъушIэрэм, сэнэ­хьа­тэу хэшъухыгъэм шъузэ­рэ­фэшъыпкъэм, цIыфыгъэ шэпхъэ инхэм шъузэрары­гъуа­зэрэм апае тызэрэшъуфэразэр.

Шъуапашъхьэ ит пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу зэшIохыгъэнхэмкIэ, Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ джыри нахь зиушъомбгъунымкIэ, цIыфхэу ащ щыпсэухэрэм рэхьатныгъэрэ щынэгъончъагъэрэ яIэнхэмкIэ IэпэIэсэныгъэ инэу шъухэлъым ренэу зэрэхэжъугъэхъощтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Хэгъэгум ифедэ зыхэлъ къулыкъум гъэхъагъэ­хэр щышъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный