ИчIыпIэ зыщегъэпытэ

«Динамо» Магнитогорск – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 98:79 (27:26, 25:20, 30:11,16:22).

Тыгъэгъазэм и 14-м Магнитогорскэ щызэдешIагъэх.

ЗэIукIэгъум ия 3-рэ едзыгъо Магнитогорскэ испортсменхэм хъурджанэм Iэгуаор бэрэ ра­дзагъ, текIоныгъэм икъыдэхын лъапсэ фашIыгъ. «Динамо-МГТУ-м» иешIакIохэу Хьакъунэм очко 11, Гапошиным 10, Ереминым 15, Кочневым 10 командэм къыфахьыгъ, ау текIоныгъэр къыдэхыгъэнымкIэ ар мэкIагъэ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Динамо» — «Динамо-МГТУ» — 70:75 (24:21, 11:11, 18:20, 17:23).
Тыгъэгъазэм и 15-м Магнитогорскэ щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» къыхэщыгъэ­хэр: Фещенко – 14, Александров – 14, Гапошин — 19, Еремин – 20.

Илья Александровым шъобжыр ымыгъэхъужьыгъэми, текIоны­гъэм иIахьышIу хилъхьагъ. Артем Гапошиным зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу ыгъэцакIэхэзэ, хъагъэм Iэгуаор ридзэщтыгъ.

— Николай Ереминым зэIукIэгъум къэгъэзапIэ фишIыгъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. – Оч­коуи 3 дзыгъохэр Николай гъогогъуи 2 зэкIэлъыкIохэу ыгъэцакIи, очкоуи 6 къытфихьыгъ, «Динамэм» ыпэ тишъыгъ.

Суперлигэм ия 2-рэ куп «Арсенал» Тула хагъэкIыгъ. Апэрэ чIыпIэм «Динамо» Магнитогорск щыI. Адыгэ Республикэм иешIа­кIохэр ятIонэрэ чIыпIэм пытэу щыуцугъэх, финалым хэфэщтых. Тыгъэгъазэм и 21 — 22-м Щэр­джэскъалэ и 25 – 26-м Тобольскэ яешIакIохэм Мыекъуапэ тащыIу­кIэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.