ЯшIушIагъэ лъагъэкIотэщт

Театрэм и Илъэс хэгъэгум зэрэщыкIуагъэм, Адыгэ Республикэр культурэм иIофтхьабзэхэм зэрахэлэжьагъэм ехьылIэгъэ кIэух зэхахьэр тыгъэгъазэм и 17-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэ­кIэ Лъэпкъ театрэм щыкIорэ зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ, илъэс IофшIэгъур хъугъэ- шIагъэхэмкIэ баеу зэрэщытыгъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр Дунэе фестивалэу «Кавказский меловой кругым», Грознэм щыкIогъэ фестивалэу «Федерацием», «Гъунапкъэ зимыIэ сценэр» зыфиIоу Владикавказ щызэхащагъэм, фэшъхьафхэм ахэлэжьагъ.

Урысые Iофтхьабзэу «Театральнэ марафоным» республикэм итеатрэхэм яспектаклэхэм ащыщ­хэм яедзыгъохэр къыщагъэлъэ­гъуагъэх.

Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэр, Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэр, Урысые къэралыгъо драматическэ театрэу А. Пушкиным ыцIэ зыхьырэр, нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыныр», Тэхъутэмыкъое районым иныбжьыкIэ театрэу М. Ахэджагом ыцIэ зыхьырэр, Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэм ямузыкальнэ театрэу «Арт-Ритоныр» пчыхьэзэхахьэм къырагъэблэгъагъэх, яIофшIагъэхэм къатегущы­Iагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ щыт­хъуцIэхэр къызыфаусыгъэхэ Сихъу Рэмэзан, Нэгъой Инвер, Ахъмэт Артур, Владислав Верещако, Давид Манакьян, нэмыкIхэм Александр Наролиныр афэгу­шIуагъ, ятхылъхэр аритыжьыгъ.

Рэзэныгъэ тхылъхэр зыфа­гъэшъошагъэхэм ащыщых Ацумыжъ Сарэ, Бэрзэдж Светланэ, Бэгъушъэ Анзор, Нэгъой Асыет, Зинаида Олейниковар, нэмыкI­хэри.
Республикэм и Парламент идепутатэу Александр Лобода, Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, театрэхэм яIофышIэхэм афэгушIуагъэх.

Адыгеим итеатрэхэм япащэхэу ХьакIэгъогъу Къэсэй, Сулейманов Юныс, Сихъу Станислав, фэшъхьафхэм пчыхьэзэхахьэм къыща­Iуагъ яIофшIэн зэрэлъагъэкIотэщтыр.

Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Зы­хьэ Заурбый театрэм и Илъэс Урысыем зэрэщыкIуагъэм мэхьэнэ ин ритыгъ. Адыгеим итеатрэхэм хэхъоныгъэу ашIырэр щыIэны­гъэм къызэрэщылъагъорэр къыхигъэщыгъ.

Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэ игуадзэу Исуп Аслъан пчыхьэзэхахьэр зэрищагъ. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм, зэхэщакIохэм зэрафэразэр къыIуагъ.

Театрэр тищыIэныгъэ щыщ, ащ ишIушIагъэ тегъэгушхо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.