Медицинэ IэпыIэгъур зэраIэкIагъахьэрэм ыкIи цIыфхэм яфитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм яIофыгъохэм ахэплъагъэх

Урысые Федерацием ихэбзэихъу­хьэхэм я Совет изэхэсыгъоу тыгъэгъа­зэм и 16 — 17-м Москва щыкIуагъэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр, Къэ­ралыгъо Думэм и Тхьаматэу Вячеслав Володиныр, Федеральнэ Зэ­IукIэм ипалатэхэм якомитетхэм япащэхэр, шъолъырхэм язаконодательнэ зэIукIэхэм ятхьаматэхэр, министерствэ ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

Къэралыгъо Думэм и Тхьаматэу Вячеслав Володиным пэщэныгъэ дызэрихьэзэ хэбзэихъухьэхэм я Совет иIофшIэн кIуагъэ. 2019-рэ илъэсымкIэ Iофэу ашIагъэм икIэуххэр ащ щызэфахьысыжьыгъэх ыкIи къэкIощт чэзыумкIэ Iофтхьабзэхэр агъэнэфагъэх. Медицинэ IэпыIэгъур зищыкIагъэхэм тэрэзэу ыкIи дэгъоу аIэкIэгъэхьэгъэным, джащ фэдэу сымаджэхэу къяуалIэхэрэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм япхыгъэ Iофыгъохэм ахэплъагъэх.

Къэралыгъо Думэм и Тхьаматэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шъолъыр пэпчъ а Iофым екIолIакIэу фыриIэр пшIэным имызакъоу, предложениехэу къахьыхэрэр къыдэлъытэгъэнхэм, законодательнэ инициативэ фэдэу ахэр къахэлъхьэгъэн­хэм мэхьанэшхо яIэу щыт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм къахилъхьагъэх социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьэхэрэм цIыфхэр тэрэзэу ащыгъэгъозэгъэнхэм иамалхэр къыдалъы­тэнхэмкIэ игъоу ылъэгъухэрэр. Федеральнэ лъэгапIэм диштэрэ шэпхъэ правовой актыкIэхэм язэхэгъэуцогъэнкIэ, МФЦ-м ылъэныкъокIэ автоматизированнэ системэ зыкIым къыдилъытэхэрэр тэрэзэу пхырыщыгъэнхэмкIэ екIолIакIэхэр парламентариехэм къагъэнэфагъэх. ЦIыфхэу МФЦ-м, шъолъырхэм арыт нэмыкI къулыкъухэу ащ къепхыгъэхэм ыпэкIэ закъыфэзыгъэзэгъагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр нахь псынкIэу къаIэкIэхьаным иамал ащ къытыщт. Федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэгъэуцу­гъэхэм къыдалъытэ тицIыфхэм социальнэ фэгъэкIотэныгъэхэр ыкIи IэпыIэгъу зэфэшъхьафхэр ягъэгъотыгъэнхэр. Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае Урысые Федерацием ишъолъыр уры­псэунымкIэ анахь ахъщэ макIэу щагъэнэфагъэм а Iофыр епхыгъэу бэрэ къызэрэхэкIырэр.

Хэбзэихъухьэхэм я Совет иIофшIэн зеухым Урысые Федерацием ишъолъыр­хэм якъэралыгъо хабзэ изаконодательнэ (лIыкIо) къулыкъухэм япащэхэм апае семинар щыIагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр унашъохэу аштэхэрэр нахь шIогъэ ин хэлъэу щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ къэбарэу къаIэкIахьэрэм тэрэзэу Iоф дашIэныр ары. Мыщ къыхеубытэх лъэпкъ проектхэм къапкъырыкIырэ Iофыгъохэу къэуцухэрэри.